Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Informaciķ sobre Competčncies

  • INFORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES I FUNCIONS, TANT PRÒPIES COM ATRIBUÏDES PER DELEGACIÓ, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ AIXÍ COM DELS SEUS ENS DEPENDENTS, PARTICIPATS I ÒRGANS DESCENTRALITZATS

Les competències de les Entitats locals poden ser:

  • Competències pròpies atribuïdes per la llei d'acord amb l'article 7 de la Llei reguladora de les bases del règim local (LRBRL). Les competències pròpies s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la pròpia responsabilitat.
  • Competències atribuïdes per delegació. Es regulen fonamentalment en els articles 7, 25 i 36 de la LRBRL.
  • Competències impròpies, les que estant atribuïdes a l'Administració autonòmica o estatal, en alguns casos són assumides o complementades pels ajuntaments atenent a situacions d'especial necessitat per ser l'Administració més propera al ciutadà.

Els Municipis, per si o associats, hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents (article 26 de la LRBRL):

  • En tots els Municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
  • En els Municipis amb població superior als 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
  • En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució:

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB). Organisme autònom local de caràcter administratiu i de serveis, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, creat per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià.

Oficina Municipal de Tributs de Calvià En sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal en data 30 de juny de 2016 es va adoptar acord pel qual es va crear l'organisme autònom local i es van aprovar inicialment els seus estatuts reguladors. El seu objecte és el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin.

Calvià 2000, SA. Societat anònima municipal constituïda mitjançant escriptura pública i que té com a objecte social la gestió dels serveis municipals. La intenció corporativa, reflectida en l'acord municipal de desembre de 1988, era que l'empresa municipal anàs assumint gradualment els serveis municipals que, per la seva naturalesa i perquè ho permetia la legislació vigent, es consideràs que la millor forma de gestionar-los era la realitzada a través de l'empresa municipal, ja que suposava avantatges amb vistes a l'agilitat d'actuació: serveis de recollida i eliminació de residus sòlids urbans, neteja viària i clavegueram i depuració eren prestats per l'Ajuntament de forma directa.

Limpiezas Costa de Calvià, SA. En sessió plenària del 26 de novembre de 2015, l'Ajuntament de Calvià va acceptar la transmissió per part de Calvià 2000 SA, de la totalitat de les accions de l'entitat Neteges Costa de Calvià, SA. La seva activitat se centra en la neteja d'edificis, locals i llocs, tan públics com privats.

Llar de Calvià, SA. Societat mercantil que té per objecte la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de la tercera edat a Calvià, potenciant, incentivant i generant serveis que suposin una millora de la qualitat de vida dels majors discapacitats, primordialment, i de les persones majors en general.

Fundació Calvià 2004 Organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de finalitats d'interès general del municipi de Calvià. Amb domicili a la casa consistorial de l'Ajuntament de Calvià, té com a objectiu primordial l'organització, promoció i realització d'activitats i esdeveniments de caràcter esportiu, cultural, social, etc., que contribueixin a promocionar Calvià com a destinació turística.

Institut Calvianer d'Esports (ICE) Òrgan desconcentrat de l'Administració municipal que té per finalitat la promoció de l'esport a Calvià, entenent aquest com un dret de les persones, ja sigui des d'un punt de vista educatiu i formatiu com des d'un punt de vista recreatiu, en el seu aspecte competitiu o com a espectacle. 

Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) Organisme municipal sense personalitat jurídica pròpia que té com a missió fomentar l'ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Calvià, promoure la creació de noves empreses en el municipi i afavorir la consolidació del teixit empresarial local.

Pàgina actualitzada 2018-06-27