Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

  • INFORMACIÓ I ENLLAÇOS A LA NORMATIVA QUE ÉS APLICABLE A L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ AIXÍ COM ALS SEUS ENS DEPENDENTS, PARTICIPATS I ÒRGANS DESCENTRALITZATS.

 L'organització de l'Estat s'estructura bàsicament en la Constitució Espanyola en les següents instàncies territorials:

  • Administració General de l'Estat
  • Comunitats Autònomes
  • Entitats Locals: Províncies i Municipis

Es recull en aquest apartat la normativa general que és aplicable en les Administracions Locals (especialment Ajuntaments). 

Més informació (enllaç)

A nivell de les Illes Balears, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

L'Ajuntament de Calvià disposa d'un Reglament organitzatiu propi, el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, aprovat l'any 2008 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 16 de desembre de 2008. Acord plenari aprovant inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal. BOIB 157 de 15 de desembre de 2016. Aprovació inicial a informació pública i audiència dels interessats. Acord plenari aprovant definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal. Ple 23 de febrer de 2017. Modificació posterior aprovada per decret de Batlia de dia 16 de juliol de 2021. Publicada en el BOIB número 119 de 2 de setembre de 2021.

 Finalment, s'informa de la normativa bàsica d'aplicació (estatuts) en ens depenents i participats. Enllaç.

Pàgina actualitzada 2017-08-02