Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ōrgans Descentralitzats

  • IDENTIFICACIÓ I DADES BÀSIQUES DELS ÒRGANS DESCENTRALITZATS, ENS INSTRUMENTALS I SOCIETATS MUNICIPALS, AIXÍ COM ENLLAÇOS A LES WEBS CORPORATIVES

 L'Ajuntament de Calvià compta amb dos organismes autònoms: 

  • L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) creat a l'empar del que estableix l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià.
  • L'OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE CALVIÀ, creada pel desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin.

L'Ajuntament de Calvià té el 100% del capital social, de manera directa o indirecta, de les següents societats mercantils:

  • CALVIÀ 2000, SA. Societat anònima municipal constituïda mitjançant escriptura pública i que té com a objecte social la gestió dels serveis municipals. La intenció corporativa, reflectida en l'acord municipal de desembre de 1988, era que l'empresa municipal anàs assumint gradualment els serveis municipals que, per la seva naturalesa i perquè ho permetia la legislació vigent, es consideràs que la millor forma de gestionar-los era la realitzada a través de l'empresa municipal, ja que suposava avantatges amb vistes a l'agilitat d'actuació: serveis de recollida i eliminació de residus sòlids urbans, neteja viària i clavegueram i depuració eren prestats per l'Ajuntament de forma directa.
  • LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA. En sessió plenària del dia 26 de novembre de 2015 l'Ajuntament de Calvià va acceptar la transmissió per part de Calvià 2000 SA, de la totalitat de les accions de l'entitat Neteges Costa de Calvià, SA, que passa d'aquesta forma a dependre directament de l'Ajuntament. La seva activitat se centra en la neteja d'edificis, locals i llocs, tan públics com privats. No disposa de web corporatiu propi.
  • LLAR DE CALVIÀ, SA. Societat mercantil que té per objecte la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de la tercera edat a Calvià, potenciant, incentivant i generant serveis que suposin una millora de la qualitat de vida dels majors discapacitats, primordialment, i de les persones majors en general.

La FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, Organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de finalitats d'interès general del municipi de Calvià. Amb domicili a la casa consistorial de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià (Mallorca), té com a objectiu primordial l'organització, promoció i realització d'activitats i esdeveniments de caràcter esportiu, cultural, social, etc., que contribueixin a promocionar Calvià com a destinació turística.

Finalment, l'Ajuntament de Calvià compta amb tres organismes desconcentrats, l'ICE INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS, Òrgan desconcentrat de l'Administració municipal que té per finalitat la promoció de l'esport a Calvià, entenent aquest com un dret de les persones, ja sigui des d'un punt de vista educatiu i formatiu com des d'un punt de vista recreatiu, en el seu aspecte competitiu o com a espectacle, l'IFOC INSTITUT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ Organisme municipal sense personalitat jurídica pròpia que té com a missió fomentar l'ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Calvià, promoure la creació de noves empreses en el municipi i afavorir la consolidació del teixit empresarial local i SA SOCIETAT, òrgan desconcentrat de l'administració municipal per dur a terme el foment i la promoció de diverses activitats culturals, relacionades especialment amb la història i la societat.

Pàgina actualitzada 2018-06-28