Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Identificaciķ dels Responsables

  • IDENTIFICACIÓ DELS RESPONSABLES DELS DIFERENTS ÒRGANS DECISORIS, CONSULTIUS, DE PARTICIPACIÓ O DE GESTIÓ

Pel que fa als diferents òrgans decisoris, consultius, de participació o de gestió, de l'Ajuntament de Calvià, la seva seu, competències i composició, la informació queda recollida en el document Reglament Orgànic Municipal aprovat en sessió plenària del dia 25 de setembre de 2008 i publicat en el BOIB número 176, de dia 16 de desembre del mateix any, i modificat l'any 2017.

El ROM estipula que: 

a) Són òrgans de Govern i Administració el Ple, la Junta de Govern Local, el Batle, els Tinents de batle i els Regidors Delegats, els quals, en el marc de les seves respectives competències, dirigeixen el govern i l'administració municipal.
b) Són òrgans complementaris del Govern i de l'Administració municipal la Junta de Portaveus, les Comissions municipals informatives, la Comissió Especial de Comptes i aquelles altres que es constitueixin per a finalitats concretes.
c) Són ens de gestió descentralitzada les entitats territorials inframunicipales que es constitueixin d'acord amb el que es disposa en la legislació bàsica de Règim Local i amb la legislació de règim local de la Comunitat Autònoma.
d) Són òrgans de gestió desconcentrada aquells que el Ajuntament, en virtut de la seva autonomia organitzativa, tingui instituïts o pugui crear.

a) Titulars dels Òrgans de Govern i Administració de l'Ajuntament de Calvià:

  • El Ple. Està integrat pel batle, que ho presideix, i tots els Regidors, una vegada designats per la Junta Electoral i presa possessió del seu càrrec en la forma prevista en la legislació electoral.
  • La Junta de Govern Local. Està integrada pel batle, que la presideix i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir al batle en l'exercici de les seves atribucions, així com les que li atribueixin les lleis.
  • El batle (Alfonso Rodríguez Badal). És el President de la Corporació, dirigeix el Govern i l'Administració municipals i presideix les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals de caràcter col·legiat.
  • Els Tinents de batle. Són de lliure nomenament i revocació pel batle, recaient aquest nomenament entre els membres de la Junta de Govern Local.
  • Els Regidors delegats. El batle podrà delegar en els Regidors l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que no es contemplin com indelegables en la legislació bàsica de Règim Local. Aquestes delegacions podran ser genèriques o especials. Les delegacions genèriques, limitades als membres de la Junta de Govern Local, es referiran a una o diverses àrees o matèries de l'activitat municipal i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Així mateix, el batle podrà fer delegacions especials en qualsevol Regidor per a la direcció i gestió d'assumptes determinats, inclosos a les citades àrees. 

b) Titulars dels Òrgans complementaris del Govern i Administració de l'Ajuntament de Calvià:

  • Junta de Portaveus. La Batlia-Presidència i els portaveus dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que es reuneix de forma ordinària dos dies abans de cada sessió de la Comissió Informativa per a, entre uns altres, determinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia del plenari.
  • Comissió Informativa. Òrgan complementari de caràcter consultiu i no decisori, les funcions del qual són l'estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i d'aquells en què així es precisi en els acords plenaris de delegació de competències en el batle o en la Junta de Govern Local.
  • Comissió Especial de Comptes. Té com a finalitat informar els comptes anuals del Ajuntament de Calvià al tancament de cada exercici, abans de la seva exposició al públic i la seva ulterior aprovació pel Ple municipal.

Podran existir, a més, les comissions especials i qualssevulla altres que amb finalitats específiques es constitueixin, així com els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.  

c) Òrgans de gestió desconcentrada de l'Ajuntament de Calvià: S'entén per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans propis de l'organització general del Ajuntament sense personalitat jurídica pròpia. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió desconcentrada l'IFOC i l'ICE.

d) Òrgans de gestió descentralitzada de l'Ajuntament de Calvià: S'entén per descentralització la gestió dels serveis municipals mitjançant entitats diferenciades, amb personalitat jurídica pròpia diferent del Ajuntament. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió descentralitzada Calvià 2000, SA, Limpiezas Costa de Calvià, SA, Llar de Calvià, SA i els organismes autònoms IMEB i Oficina Municipal de Tributs.

Els diferents òrgans decisoris, consultius, de gestió i de participació d'aquests òrgans, així com les seves competències, queden definits en els respectius Estatuts de constitució, als quals es pot accedir en l'apartat d'Informació i Normativa d'aplicació. Els seus responsables són:

- IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques):

- Calvià 2000 SA:

- Llar de Calvià SA:

- Limpiezas Costa de Calvià SA:

- Oficina Municipal de Tributs de Calvià:

Pàgina actualitzada 2017-07-31