Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Personal Eventual

  • NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL

És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, fa funcions expressament qualificades com de confiança o d’assessorament especial, i és retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el texte refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

 La prestació d'aquests serveis no pot ser considerada mèrit per accedir a la condició de funcionari, ni per accedir a la promoció interna. Aquest personal està sotmès al dret administratiu, i el seu cessament s'acorda lliurement i no genera indemnització.

 La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals correspon a personal eventual en els ajuntaments s’ha d’ajustar als límits i normes següents: els ajuntaments amb una població superior a 50.000 i no superior a 75.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no pot excedir de la meitat de regidors de la corporació local.

Podeu accedir aquí a la relació de persones que ocupen llocs de treball reservats a personal eventual.

Pàgina actualitzada 2018-07-03