Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Estructura organitzativa de l'Ajuntament de Calvià

L'ORGANIGRAMA
Un organigrama és una representació gràfica que permet conèixer, de forma esquemàtica, la posició de les àrees que integren l'Ajuntament de Calvià i els ens dependents, els seus nivells jeràrquics, i línies d'autoritat i d'assessoria. També permet conèixer la dependència de les diferents àrees o serveis respecte de la seva direcció general o equivalent.

Pel que fa als diferents òrgans decisoris, consultius, de participació o de gestió, de l'Ajuntament de Calvià, la seva seu, competències i composició, la informació queda recollida en el Reglament Orgànic Municipal aprovat en sessió Plenària del dia 23 de febrer de 2017, i modificat el 16 de juliol de 2021:

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ: 

  • El  Ple. Està integrat pel batle, que ho presideix, i tots els regidors i regidores, una vegada designats per la Junta Electoral i presa possessió del seu càrrec en la forma prevista en la legislació electoral. Es realitzaran Plenaris ordinaris el darrer dijous de cada mes, oberts al públic, en l'horari que s'indica a cada convocatòria (excepte el mes d'agost i desembre, que no es celebra el Ple).
  • La  Junta de Govern Local. Està integrada pel batle, que la presideix i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir el batle en l'exercici de les seves atribucions, així com les que li atribueixin les lleis. La Junta de Govern Local es reuneix el primer i tercer dilluns de cada mes. Només tenen caràcter públic els assumptes que es es tracten per delegació del plenari.
  • El  batle. És el president de la Corporació, dirigeix el Govern i l'Administració municipals i presideix les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals de caràcter col·legiat.
  • Els i les  tinents de batle. Són de lliure nomenament i revocació pel batle, recaient aquest nomenament entre els membres de la Junta de Govern Local.
  • Els regidors/res delegats/des. El batle podrà delegar en els regidors i regidores l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que no es contemplin com indelegables en la legislació bàsica de Règim Local. Aquestes delegacions podran ser genèriques o especials. Les delegacions genèriques, limitades als membres de la Junta de Govern Local, es referiran a una o diverses àrees o matèries de l'activitat municipal i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Així mateix, el batle podrà fer delegacions especials en qualsevol Regidor per a la direcció i gestió d'assumptes determinats, inclosos a les citades àrees. 

ÒRGANS COMPLEMENTARIS DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ:

  • Junta de portaveus. La Batlia-Presidència i els portaveus dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que es reuneix de forma ordinària dos dies abans de cada sessió de la Comissió Informativa per a, entre d'altres, determinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia del plenari.
  • Comissió Informativa. Òrgan complementari de caràcter consultiu i no decisori, les funcions del qual són l'estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i d'aquells en què així es precisi en els acords plenaris de delegació de competències en el batle o en la Junta de Govern Local.
  • Comissió Especial de Comptes. Té com a finalitat informar els comptes anuals de l'Ajuntament de Calvià al tancament de cada exercici, abans de la seva exposició al públic i la seva ulterior aprovació pel Ple municipal.

ALTRES ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ:
Podran existir, a més, les comissions especials i qualsevol altra que es constitueixin amb finalitats específiques, com ara els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.  

Pàgina revisada: març 2023