Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Oferta d'Ocupació Pública

  • L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA I ALTRES INSTRUMENTS SIMILARS DE GESTIÓ DE LA PROVISIÓ DE NECESSITATS DE PERSONAL

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el texte refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, determina que la planificació dels recursos humans en les administracions públiques tendrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, i la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

Una de les mesures que contempla la Llei és la previsió de la incorporació de recursos humans mitjançant l'Oferta d'Ocupació Pública.

Les administracions públiques seleccionen el personal d'acord amb la seva oferta d'Ocupació Pública, mitjançant convocatòria pública i diferents procediments en els quals es garanteixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

L'Oferta d'Ocupació Pública està sotmesa a allò que determina la Llei de Pressuposts de l'Estat amb caràcter anual. S'aprova pels òrgans de govern de les administracions públiques en el primer trimestre de cada any.

L'objecte de dita Oferta és proveir les necessitats de recursos humans o personal que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existent. L'Oferta d'Ocupació Pública, o instrument similar, ha de ser publicada en el diari oficial corresponent.

El personal que presta serveis en l'Administració Pública és, en funció del lloc de treball que ocupa, personal funcionari de carrera, funcionari interí, funcionari eventual i personal laboral. La determinació del nombre i característiques de les places que comprèn l'Oferta d'Ocupació Pública es negocia en la Mesa General de Negociació atenent a les vacants existents, a les places de nova creació i a la consolidació de l'ocupació temporal.

L'any 2015 i 2016, amb motiu de la restricció establerta a la Llei de Pressuposts de l'Estat per a l'any 2015, no hi ha hagut Oferta d'Ocupació Pública a l'Ajuntament de Calvià, IMEB, Calvià 2000 i Llar de Calvià.

Podeu accedir a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Calvià des d'aquest vincle.

  • RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, CATÀLEGS O ALTRES INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ DE PERSONAL La Relació de Llocs de Treball és l'instrument tècnic mitjançant el qual es fa l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis. S’hi detallen els requisits per ocupar cada lloc, la seva denominació i característiques essencials, els requisits exigits per ocupar-lo i la determinació de les retribucions complementàries que li corresponen.

Pàgina actualitzada 2018-07-06