Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Cārrecs Alta Direcciķ i Eventuals

  • RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE CÀRRECS D'ALTA DIRECCIÓ I EVENTUALS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Com es recull en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, són empleats públics els qui exerceixen funcions retribuïdes en les Administracions Públiques al servei dels interessos generals. 

La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix que: El nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat. Aquestes determinacions només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals (Article 104.1).

Accedeixi a la informació del personal eventual i alts càrrecs que s'han nomenat en l'actual legislatura (2015/2019) en l'Ajuntament de Calvià i ents depenents.

Pàgina actualitzada 2017-06-27