Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ordenances i altres disposicions

TEXT COMPLET D'ORDENANCES, REGLAMENTS I ALTRES DISPOSICIONS, AIXÍ COM ELS EXPEDIENTS D'ELABORACIÓ D'AQUESTES NORMES

  • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Texte Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (Vigent fins dia 2 d'octubre de 2016). Artícle 55 "En l'esfera de la seva competència, les entitats locals podran aprovar Ordenances i Reglaments, i els batles dictar Bàndols. En cap cas contindran preceptes oposats a les lleis.
  • La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix als Municipis diferents potestats, entre d'altres la reglamentària. Més informació normativa en matèria de Règim Local (+)

Podem distingir Ordenances, Reglaments i Bàndols.

  • Les Ordenances regulen les relacions entre l'entitat local que les dicta i els ciutadans destinataris de les mateixes. Es classifiquen en: - De policia i bon govern. - Urbanístiques i de construcció. - De serveis: recollida d'escombraries, escorxadors, mercats, etc. - De procediment administratiu. - De contractació. - Fiscals. - De béns.
  • Els Reglaments són normes amb eficàcia administrativa interna, és a dir, afecten només a les relacions internes de la Corporació, com per exemple el Reglament Orgànic Municipal, que regula el funcionament intern de cada Corporació d'àmbit local.
  • Els Bàndols són exclusivament municipals i els dicta el batle o batlessa, la seva funció és recordar o aclarir altres normes. Es classifiquen en periòdics, d'urgència, de policia i bon govern.

En l'elaboració dels Reglaments i Ordenances Locals s'haurà d'estar al que es disposa en l'Article 49 de la LBRL: L'aprovació de les ordenances locals s'ajustarà al següent procediment:

  • Aprovació inicial pel Ple.
  • Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
  • Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.
  • En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Les Ordenances i Reglaments aprovats definitivament per l'Ajuntament de Calvià es publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i no entren en vigor fins que s'hagin publicat íntegrament i hagi transcorregut el termini de 15 dies. Per a les modificacions de les Ordenances i Reglaments es seguirà el mateix procediment que per a la seva aprovació.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, preveu en el seu article 132 la publicació al Portal de Transparència del Pla Anual Normatiu, que ha de ser elaborat per l'Ajuntament i per les altres administracions públiques.

El PLA NORMATIU MUNICIPAL 2017 de l'Ajuntament de Calvià, aprovat pel Ple de l'Ajuntament recull les iniciatives normatives que el Govern Municipal pretén redactar i elevar per a la seva aprovació pels òrgans competents, incloent Ordenances i Reglaments i Planejament Urbanístic.

PROJECTES EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA (+)

Pàgina actualitzada 2017-06-28