Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Audičncia i informaciķ pública

Tràmits oberts.

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte demanar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament oa través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

En aquest apartat es publiquen els documents que d'acord amb la Legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern. La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial. Per tant, l'inici de la informació pública serà a partir de la data en què la mateixa s'anunciï en el Diari Oficial corresponent, amb caràcter general, el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB).

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini d'audiència i el mitjà per realitzar al·legacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

Informació Pública durant la tramitació de determinats documents o expedients, en relació a: 

Tràmits tancats.

 • ORDENANCES EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA 
  • Aprovació inicial de l'ordenança de participació ciutadana i tràmit d'informació pública per termini de 30 díes hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació. BOIB 119 de 27 de setembre de 2018. Termini al·legacions fins dia 13 de novembre de 2018. 
  • Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà. El termini és de 30 dies hàbils.
  • Acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança municipal reguladora del registre especial de residents no habituals del municipi de Calvià. Publicació BOIB 88 de 20 de juliol de 2017. Termini d'al·legacions fins dia 25 d'agost de 2017.
  • Modificació Ordenança municipal reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l'ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública en el municipi de Calvià. Articles modificats. Publicació en el BOIB número 42 de 8 d'abril de 2017. Publicació en web: 10.04.2017. Termini d'al·legacions fins dia 24 de maig de 2017.
 • ESTATUTS, REGLAMENTS EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
  • El Ple del Ajuntament, en sessió ordinària celebrada 22 de març de 2018, al punt 23, va aprovar per majoria, la següent moció: PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSELL DE LA INFÀNCIA DE CALVIÀ. S'obre un període d'informació pública per un termini de trenta dies per a la presentació d'al·legacions i suggeriments, publicant aquest acord a la web municipal i en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, en compliment del previst en l'article 49. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 102 de la Llei 20/06, municipal i de règim local dels Illes Balears. Es procedeix a donar audiència a les associacions relacionades amb la infància i a les persones que tenguin una relació directa amb l'objecte d'aquests estatuts reguladors, perquè en el mateix termini de trenta dies presentin al·legacions i suggeriments. Data publicació web: 28/03/2018.
  • BOIB 139 de 14 de novembre de 2017 Aprovació inicial del Reglament del Servei de Menjar a Domicili. Aprovació inicial, informació pública i audiència dels interessats.
  • En data 30 de juny de 2016, es va donar compte al Ple de l'Ajuntament de Calvià de l’Avanç del Pla d’Emergència en Previsió de Sequera. DOCUMENT.
  • L'Ajuntament de Calvià disposa d'un Reglament organitzatiu propi, el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, aprovat l'any 2008 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 16 de desembre de 2008. Acord plenari aprovant inicialment la MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. BOIB 157 de 15 de desembre de 2016. Aprovació inicial, informació pública i audiència dels interessats.
  • Proposta per aprovar la creació de l'organisme desconcentrat "Sa Societat i, inicialment, els estatuts que l'han de regular"
  • Acord adoptat en sessió plenària de dia 26 de juliol de 2018, pel qual s'aprova inicialment el Pla Director de la Finca Pública Galatzó, sotmetent-ho informació pública i audiència dels interessats. Publicació BOIB 98 de 9 d'agost de 2018. Termini d'al·legacions fins a 21 de setembre de 2018.+Info
 •  DECLARACIONS DE PARCEL·LA SOBRANT I DESAFECTACIÓ EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
 • CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
  • Exposició pública de l'expedient de la concessió administrativa directa de l'ús privatiu de l'edifici “Ses Porqueres” situat en la finca Galatzó, qualificat com bé de domini públic, per a la seva reforma i adequació com a refugi de muntanya i posterior integració a la xarxa de refugis de la ruta de pedra en sec gestionada pel Consell de Mallorca. Publicació: 2018-06-22 11:42:58.
   • Document adopció d'acord en relació a a la concessió administrativa directa de l'edifici "Ses Porqueres" ubicat dins la finca pública Galatzó per procedir a la seva reforma i adequació com a refugi de muntanya
   • Informe valoració de la part de domini públic que s'hagi d'ocupar de la finca Galatzó (Calvià) per a realització d'un refugi per a excursionistes. Expedient complet.
   • Document d'Exposició pública de l'expedient de concessió administrativa directa de l'edifici de “Ses Porqueres” de la Finca Galatzó. BOIB 72 de 12 de juny de 2018.
   • Adjudicació definitiva de la concessió administrativa directa de l'edifici de “Ses Porqueres” de la Finca Galatzó. BOIB 138 de 3 de novembre de 2018. Data publicació Web: 2018-11-05 12:08:39.
 • ALTRES DOCUMENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA
  • Aprovació inicial “Pla de prevenció i gestió de residus de Calvià 2018-2020”. Se sotmet, en compliment del que disposa l'article 102. b) de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'esmentat acord d'aprovació inicial a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant els quals els ciutadans i persones legítimament interessades podran examinar l'expedient i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents. BOIB 162 de 27 de desembre de 2018.