Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ordres i Actes dels Plens Municipals

ORDRES DEL DIA PREVIS I ACTES ÍNTEGRES DEL PLENS MUNICIPAL

A la pàgina web municipal es publica l'ordre del dia dels Plens, tant ordinaris com a extraordinaris, que es convoquen. D'aquesta forma, amb anterioritat a la seva celebració, la ciutadania pot conèixer que punts van a tractar-se i considerar la seva assistència o seguiment als mateixos. També es publiquen les Actes íntegres dels Plens que se celebren, una vegada que han estat aprovats pel mateix Ple. Des del mes de setembre de 2016 s'utilitza el sistema de vídeo-acta que permet la seva publicació i consulta, en format digital, amb plena validesa legal. Es tracta d'un document electrònic que combina un fitxer multimèdia d'àudio i vídeo del Ple, amb un fitxer electrònic que conté l'ordre del dia del mateix i els acords adoptats, signat electrònicament pel Secretari de l'Ajuntament de Calvià, com a fedatari.

Enllaç a informació de Plens a la web municipal.

El passat 18 de juny de 2015, el Ple va aprovar per unanimitat que:

"1. El Ple municipal es reunirà en sessió de caràcter ordinari amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes, a les 18’00 hores. De coincidir en festiu el dia assenyalat, es convocarà per al primer dia hàbil següent.

2. Facultar a la Batlia Presidència per a poder, per pròpia iniciativa o a instàncies dels Grups Polítics Municipals, per causa justificada, avançar aquestes dates i hores, retardar-les, fins i tot en el cas que el nou dia fixat no estigués comprès en el mes corresponent a aquell.”

 Veure Acta íntegra

Pàgina actualitzada dia 2017-06-27