Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Contractes formalitzats i modificats

La contractació del sector públic ve regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasponen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'objecte de la Llei és garantir que la contractació del Sector Públic s'ajusti als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Si desitjau aprofundir en la normativa reguladora de la contractació del sector públic podeu accedir al Codi de Contractes del Sector Públic, que és una compilació de les principals normes vigents permanentment actualitzada.

Podeu accedir aquí als contractes administratius adjudicats per:

Ajuntament de Calvià. Des del mes de març de 2018, l'Ajuntament de Calvià manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015:  pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016:  pdf    xls 
- Concessions administratives d'elements desmuntables de platges 2016: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017:  pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2018: pdf    xls / Contractes menors 2018:  pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: pdf    xls / Contractes menors 2019:  pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2020: pdf    xls / Contractes menors 2020:  pdf    xls
- Contractes oberts i negociats 2021: pdf    xls / Contractes menors 2021:  pdf    xls
- Contractes oberts i negociats 2022: pdf    xls / Contractes menors 2022:  pdf    xls

 

Oficina Municipal de Tributs (OMT):  Des del 2018, l'OMT manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

- Contractes oberts i negociats 2018: pdf    xls / Contractes menors 2018:  pdf    xls
- Contractes oberts i negociats 2019: pdf    xls / Contractes menors 2019:  pdf    xls
- Contractes oberts i negociats 2020: pdf    xls / Contractes menors 2020:  pdf   xls
- Contractes oberts i negociats 2021: pdf    xls / Contractes menors 2021:  pdf   xls
- Contractes oberts i negociats 2022: pdf    xls / Contractes menors 2022:  pdf   xls

 

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB): Des del mes de març de 2018, l'IMEB manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2018: pdf  xls / Contractes menors 2018: pdf  xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: pdf  xls / Contractes menors 2019: pdf  xls

 

Calvià 2000, SA. Des del mes d'octubre de 2016, Calvià 2000 SA manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2018: pdf    xls / Contractes menors 2018: pdf    xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: pdf   xls / Contractes menors 2019: pdf   xls / Adjudicacions directes 2019  pdf  xls  / Pròrrogues 2019  pdf  xls  / Contractes deserts 2019  pdf  xls
- Contractes oberts i negociats 2020: pdf   xls / Contractes menors 2020: pdf  xls / Adjudicacions directes 2020  pdf  xls  / Pròrrogues 2020  pdf  xls  / Contractes deserts 2020  pdf  xls
- Contractes oberts i negociats 2021: pdf   xls / Contractes menors 2021: pdf  xls / Adjudicacions directes 2021  pdf  xls  / Pròrrogues 2021  pdf  xls  / Contractes deserts 2021  pdf  xls
- Contractes oberts i negociats 2022: pdf   xls / Contractes menors 2022: pdf  xls / Adjudicacions directes 2022  pdf  xls  / Pròrrogues 2022  pdf xls  / Contractes deserts 2022  pdf  xls

Limpiezas Costa Calvià, SA manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

Pàgina actualitzada 2022-05-16