Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Contractes formalitzats i modificats

  • CONTRACTES FORMALITZATS AMB L'OBJECTE, IMPORT DE LICITACIÓ I D'ADJUDICACIÓ, DURADA, PRÒRROGUES, PROCEDIMENT, INSTRUMENTS DE PUBLICITAT, NOMBRE DE LICITADORS I IDENTITAT DE L'ADJUDICATARI, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, CALVIÀ 2000 I LLAR DE CALVIÀ 

La contractació del sector públic ve regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasponen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'objecte de la Llei és garantir que la contractació del Sector Públic s'ajusti als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Si desitjau aprofundir en la normativa reguladora de la contractació del sector públic podeu accedir al Codi de Contractes del Sector Públic, que és una compilació de les principals normes vigents permanentment actualitzada.

Podeu accedir aquí als contractes administratius adjudicats per:

Ajuntament de Calvià:

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016: pdf    xls

- Concessions administratives d'elements desmuntables de platges 2016: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2018: pdf    xls / Contractes menors 2018: pdf    xls

Des del mes de març de 2018, l'Ajuntament de Calvià manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2018: pdf  xls / Contractes menors 2018: pdf  xls

Des del mes de març de 2018, l'IMEB manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 
Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

 Calvià 2000, SA:

- Contractes oberts i negociats 2015: pdf    xls / Contractes menors 2015: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2016: pdf    xls / Contractes menors 2016: pdf    xls

- Contractes oberts i negociats 2017: pdf    xls / Contractes menors 2017: pdf    xls

Des del mes d'octubre de 2016, Calvià 2000 SA manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 
Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

Pàgina actualitzada el 2018-10-04