Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Perfil del Contractant

El Perfil del Contractant és el lloc del web de les administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives, i els plecs de contractació.

Des del 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), el perfil de contractant de l'Ajuntament de Calvià i de les seves entitats dependents estan integrats en la Plataforma de contractació del sector públic.

Des d'aquí podeu accedir al Perfil del Contractant de:

Pàgina actualitzada 2019-04-10