Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Volum Pressupostari dels Contractes

 • DADES SOBRE EL PERCENTATGE EN VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES ADJUDICATS MITJANÇANT CADASCUN DELS PROCEDIMENTS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓ

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran conforme al Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit. En determinats suposats podrà seguir-se el procediment negociat o recórrer-se al diàleg competitiu. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

Dades estadístiques del percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Calvià en 2015 any mitjançant cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic (obert, negociat amb publicitat, etc.).

 • Procediment obert: 2.732.122,79€ adjudicats
 • Procediment negociat:  759.412,80 € adjudicats
 • Compres centralitzades: 80.587,95 € adjudicats
 • Contractes menors: 813.806,79 € adjudicats
  • Total: 4.385.930,33 €

 

Dades estadístiques del percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats per l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) en 2015 any mitjançant cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic (obert, negociat amb publicitat, etc.). 

 • Procediment obert: 529.666,31 € adjudicats
 • Procediment negociat: 318.190,00 € adjudicats
 • Contractes menors: 130.483,20 € adjudicats
  • Total: 978.339,51 € 

Dades estadístiques del percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats per CALVIÀ 2000 en 2015 any mitjançant cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic (obert, negociat amb publicitat, etc.).  

 • Procediment obert: 271.111,20 € adjudicats
 • Procediment obert armonitzat (SARA): 2.435.470,95 € adjudicats
 • Procediment negociat: 66.531,05 € adjudicats
 • Contractes menors: 1.951.076,68 € adjudicats
  • Total: 4.724.189,88 € 

 Pàgina actualitzada 2017-06-28