Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Provisiķ Llocs de Treball

  • ELS PROCESSOS SELECTIUS I LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Els processos selectius de personal de les administracions públiques han de tenir caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva previstes en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el texte refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El personal al servei de l'Administració Pública ha de ser seleccionat mitjançant procediments públics que hi garanteixin l'accés en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat.

Els procediments més habituals són: 

  1. Oposició. Consisteix en la realització d'una o més proves per determinar la capacitat i l'aptitud dels aspirants, fixant-ne l’ordre en funció de la puntuació obtinguda.
  2. Concurs. Té per objecte avaluar els mèrits de les persones aspirants al lloc segons la baremació establerta, que en fixa l’ordre de puntuació.
  3. Concurs-oposició. És un sistema mixt en el qual es combinen els dos anteriors.

En les bases de cada una de les convocatòries es detalla el sistema de selecció que s'utilitzarà i les bases que el regiran: nombre i característiques de les places, requisits dels aspirants, proves i programa de matèries sobre les que versaran les proves, mèrits avaluables i sistema de baremació, composició del tribunal qualificador, lloc en el qual s'han de presentar les sol·licituds i documentació requerida, etc.

Per poder fer qualsevol prova selectiva, s'han d'abonar les taxes d'examen a l'entitat financera que s'indiqui en les bases de cada convocatòria. El resguard d'haver abonat les taxes s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud per poder participar en el procediment de selecció. El preu de les taxes varia segons la categoria i l'entitat.

Durant el procés selectiu també es dóna publicitat a la relació d'aspirants admesos i exclosos, als llocs i dies de celebració de les proves, als resultats d’aquestes o a qualsevol altre aspecte que, afectant el procés, hagi de ser conegut per totes les persones interessades.

A nivell de Comunitat Autònoma, la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula la funció pública y la determinació del règim jurídic del personal que la integra (veure també, la Llei 4/2016 de 6 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007).

Podeu consultar aquí la situació dels processos selectius de:

 Pàgina actualitzada 2018-07-06