Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Modificacions de Contractes

MODIFICACIONS I DECISIONS DE DESISTIMENT I RENÚNCIA DE CONTRACTES, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, CALVIÀ 2000 I LLAR DE CALVIÀ 

Els contractes administratius del sector públic només poden ser MODIFICATS per raons d'interès públic en els casos i en la forma prevista en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 211. En aquests casos, les modificacions acordades per l'òrgan de contractació són obligatòries per als contractistes, i han de ser formalitzades conforme al que disposa l'article 156.

La mateixa norma regula de forma especial la renúncia i el desistiment dels contractes administratius:

  • RENÚNCIA. Determina que, en cas que l'òrgan de contractació renunciï a celebrar un contracte, el qual hagi estat sotmès a la corresponent convocatòria, o decideixi reiniciar el procediment per adjudicar-lo, ho notificarà als candidats o licitadors, informant-ne també a la Comissió Europea quan el contracte hagi estat anunciat en el Diari Oficial de la Unió Europea. Només es pot renunciar a la celebració del contracte per raons d'interès públic, degudament justificades en l'expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació de l’objecte del contracte mentre existeixin les raons al·legades per fonamentar la renúncia.
  • DESISTIMENT. El desistiment del procediment ha d'estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, i és necessari justificar la concurrència de la causa en l'expedient de licitació. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació.

La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment només es poden acordar per l'òrgan de contractació abans de l'adjudicació. En ambdós casos s’ha de compensar els candidats o licitadors per les despeses realitzades, en la forma prevista en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l'Administració. 

 Pot accedir a les modificacions i decisions de desistiment o renúncia de contractes de:  

Ajuntament de Calvià:

Modificacions de contractes i desistiments 2015:          xls

Modificacions de contractes i desistiments 2016:          xls        pdf

Modificacions de contractes i desistiments 2017:          xls        pdf

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):

Modificacions de contractes i desistiments 2015:           xls

Modificacions de contractes i desistiments 2016:           xls        pdf

Modificacions de contractes i desistiments 2017:           xls       pdf

Calvià 2000, SA: 

No s'han produït modificacions de contractes i desistiments durant l'any 2015

No s'han produït modificacions de contractes i desistiments durant l'any 2016

Llar de Calvià, SA: Documentació en procés d'elaboració.   

Pàgina actualitzada el 2018-03-05