Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies nombroses

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES NOMBROSES

BONIFICACIONS 2022

L'article 9.2 de la Constitució espanyola estableix el principi d'igualtat, que ha de portar l’òrgan legislador, en allò referent a les famílies nombroses, a introduir les mesures correctores necessàries perquè els seus membres no quedin en situació de desavantatge en allò que es refereix a l'accés als béns econòmics, culturals i socials.

D’aquí ve que la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, reconegui que, dins les diverses realitats familiars, les famílies nombroses presenten una problemàtica particular pel cost que els representa la cura i educació de les seves filles i fills o l’accés a un habitatge adequat a les seves necessitats. Aquestes circumstàncies poden implicar una diferència substancial amb el nivell de vida d'altres famílies.

Així, es consideren famílies nombroses les establertes en l'article 2 de la Llei 40/2003. Per al reconeixement i manteniment de la condició de família nombrosa han de complir les condicions establertes en l'article 3 de l'esmentada llei, que classifica les famílies nombroses en dues categories: especial o general. La categoria dependrà del nombre i situació legal de les persones progenitores o tutores i del nombre i situació dels fills i filles.

1. NORMATIVA APLICABLE

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència

Llei 08/2018 de 31 de juliol, de suport a les famílies

Decret 28/2020, de 21 de setembre, dels principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa

2. DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIÓ D'INTERÈS (de la seu electrònica de l'IMAS)

Requisits per tramitar el títol de família nombrosa

Tipologies de famílies nombroses

Beneficis de les famílies nombroses

Preguntes freqüents

3. TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE FAMÍLIA NOMBROSA

El títol oficial de família nombrosa es tramita davant l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). La documentació es pot presentar a les oficines de l’IMAS o a través del registre general de l'Ajuntament de Calvià.

Aquestes són les dades de contacte de les oficines de l’IMAS:

3.1. IMAS Gerència. Secció d'Atenció a la Ciutadania

Carrer del General Riera, 67. 07010 - Palma

L'horari d'atenció presencial per a la tramitació d'altes noves i renovacions de famílies nombroses i famílies monoparentals és el següent:

 • Dilluns, dimecres i dijous de 8 a 17 hores
 • Dimarts i divendres de 8 a 14 hores

Només s'hi atén amb cita prèvia. Podeu sol·licitar la cita prèvia:

Més informació sobre el tràmit:

Peticions generals d'informació a l'adreça electrònica: atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net

3.2. Presentació de sol·licituds a través dels registres municipals:

L’horari del registre general de l'Ajuntament de Calvià és de 9 a 14 h. No s’atendrà en cap dels registres sense cita prèvia. Per demanar cita prèvia, es pot fer a través d’aquest enllaç.

Adreces dels registres municipals:

Ajuntament de Calvià:

Carrer de Julià Bujosa Sans batle, 1. 07184 - Calvià Vila

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis:

Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvia-Palmanova, 40 (07282), de Palmanova (Calvià, Mallorca)

calvia@calvia.com

Centraleta: 971 13 91 00

4. TELÈFONS DE CONTACTE DELS SERVEIS MUNICIPALS QUE ATORGUEN LES BONIFICACIONS

IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques): 971 139 100, ext. 9139

Secció de Gestió Tributària: 971 699 905

Servei de Cultura: 971 139 181, ext 9208

Servei de Joventut: 971 683 000

ICE (Institut Calvianer d'Esports): 971 670 310

Calvià 2000: 971 699 200

Servei d'Intervenció Social i Gent Gran (coordinació programa): 971 139 173

5. BONIFICACIONS ANY 2022

5.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Les famílies nombroses tenen dret, amb sol·licitud prèvia feta en termini (del 2 de gener al 31 de desembre de l'any anterior), a les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 90 % de la quota de l'IBI si el seu valor cadastral en el 2021 no supera els 193.900 €.
 2. Bonificació del 25 % de la quota de l'IBI si el valor cadastral en el 2021 es troba entre els 193.901 i els 268.800 €.

Requisits:

 • La propietat de l'immoble ha de figurar a nom del titular o titulars de la família nombrosa.
 • L'immoble ha de constituir l'habitatge familiar (tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats en aquest habitatge). Si es compleixen els requisits, és molt important que es tingui en compte el termini fixat per fer la sol·licitud, ja que, amb la darrera modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, aquesta s'ha de fer l'any anterior.

En el web municipal es pot obtenir i emplenar el model d'instància habilitat a aquest efecte per a les persones que hi estiguin interessades. En l'imprès de sol·licitud s'ha d'identificar el bé immoble mitjançant la referència cadastral.

Les persones que en l'exercici 2021 ja tinguessin concedida la bonificació de l'IBI per família nombrosa, veuran prorrogada de manera automàtica aquesta bonificació pel temps en què es continuïn complint els requisits.

5.2. INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE)

L'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals contempla bonificacions en dos conceptes

 • Carnet d'abonament
  • Per a persones empadronades a Calvià: 60,72 % de descompte. Preu per persona en abonament de família nombrosa: 38,46 €/any.
  • Per a persones no empadronades a Calvià: 18,36 % de descompte. Preu per persona en abonament de família nombrosa: 197,88 €/any.
 • Altres serveis esportius: tindran un descompte del 15 % que, a partir del tercer fill o filla, serà del 25 % en els preus aprovats en l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals. Aquests descomptes s'apliquen únicament a serveis esportius, no al lloguer d'instal·lacions esportives. Els clubs esportius que tinguin quotes per serveis esportius no regularitzades en l'ordenança no estan obligats a aplicar aquests descomptes.

5.3. SERVEIS D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM

En cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la taxa es reduirà de la següent forma:

 • Famílies nombroses generals: 10 % de descompte sobre la quota de consum.
 • Famílies nombroses especials: 15 % de descompte sobre la quota de consum.

Les famílies abonades que compleixin els requisits corresponents poden sol·licitar l'aplicació de les citades reduccions mitjançant un escrit dirigit a l'entitat subministradora, acreditant que la persona abonada és titular de família nombrosa i adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia del títol corresponent, amb vigència en l'exercici de la sol·licitud.
 • Còpia del darrer rebut liquidat.
 • Certificació expedida per l'Ajuntament que acrediti que tots els membres de la unitat familiar resideixen en l'habitatge objecte de la sol·licitud de benefici fiscal.

La reducció serà d'aplicació en el període de liquidació bimestral següent a la data de sol·licitud. L'aplicació de les citades reduccions tindrà efecte durant totes les facturacions de l'any en què se sol·licita. Per poder continuar amb l'aplicació de les reduccions en el següent any, ha de ser formulada, anualment, nova sol·licitud, des del dia 2 fins al 31 de gener de cada any, aportant-hi la documentació requerida, sempre que subsisteixin els requisits exigits. En cas que no es faci la sol·licitud o que aquesta es faci fora de termini, deixarà d'aplicar-se la reducció.

L'imprès de sol·licitud (taxes de servei d'aigua i clavegueram, sol·licitud de tarifes reduïdes) es pot obtenir en cada concessionari, en el registre de l'Ajuntament i en el web municipal.

5.4. IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu

Les famílies nombroses que participen en el Servei d'Aules d'Estiu que tenen lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost tindran accés preferent. Si es tracta de famílies nombroses residents en el municipi de Calvià, que aportin el llibre de família nombrosa, obtindran una aportació addicional de 10 € per mes o 15 € per quinzena per cada fill o filla matriculat o matriculada.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC)

Els fills i filles de les famílies nombroses que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tenen accés preferent en el servei d'estiu. Més informació sobre el recurs aquí.

Proves de selecció de personal de l'IMEB

S’ha d'aplicar als membres de famílies nombroses una reducció de la quota del 50 %.

5.5. PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL D'EQUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils s'han de reduir en un 50 % per a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família nombrosa.

5.6. CULTURA

Escola de Dansa i Interpretació

Les famílies nombroses poden obtenir un descompte del 50 % en les activitats de l'Escola de Dansa i Interpretació.

Escola de Música

Qualsevol membre de la família nombrosa que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades pot optar a les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 10 % per a famílies nombroses generals.
 2. Bonificació del 25 % per a famílies nombroses especials.

Activitats en centres escènics

Les famílies nombroses poden obtenir el descompte del 25 % en totes les activitats culturals organitzades directament pels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, al Casal de Peguera i al Teatre de Sa Societat.

Serveis Municipals de Formació i d’Activitats Musicals

Hi obtindran una bonificació del 10 % les famílies nombroses generals i del 25 % les famílies nombroses especials, en cursos de formació i en la realització d’actuacions musicals de:

 • La Banda Municipal de Música de Calvià
 • El Cor de Calvià
 • L’Escola de Ball de Bot de Calvià
 • L’Escola Municipal de Música de Calvià Josep Rubio Amengual
 • Gegants i gegantes de Calvià
 • Caparrots
 • Xeremiers