Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

I Consell de la Infancia 2017-2018

Amb motiu del 20 de novembre, Dia Universal de la Infància, l'Ajuntament de Calvià ha celebrat l'acte de constitució del Grup de treball de participació de la infància en Calvià. Aquest nou grup de treball, pretén ser un espai de trobada on es reuneixin nines i nins de 10 i 11 anys per reflexionar, debatre i fer propostes sobre aspectes que considerin necessaris per millorar les condicions de vida en el seu propi barri, en el seu col·legi i en el municipi. Mitjançant aquest grup de treball es vol garantir un espai participatiu en el qual els petits puguin exercir els seus drets civils i ciutadans, expressant els seus drets, la seva opinió, inquietuds, necessitats i expectatives.

L'acte d'audiència va tenir lloc a la Sala de Plens i el va presidir el batle, Alfonso Rodríguez Badal, amb l'assistència de membres del Consistori, així com la responsable d'UNICEF Balears, Mercedes del Pozo, i el membre d'UNICEF, Javier Bustamante, al costat del director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Serafín Carballo. També varen assistir a aquest acte alguns tutors i directors dels CEIP i familiars dels participants i membres de la Mesa d'Infància i Adolescència.

A l'acte el batle va voler agrair als 11 centres educatius de primària del municipi, especialment als equips directius i als tutors i tutores de 5è seva participació en el projecte facilitant el desenvolupament dels tallers de participació infantil a les aules. També va agrair a les famílies la seva implicació, i als 18 nins i 18 nines que han estat elegits per la seva classe per ser els portaveus de la infància.

La primera missió que tendran aquests joves serà analitzar el grau de compliment dels drets de la infància al municipi. Mitjançant tallers socioeducatius a les aules i les trobades del grup de treball podran reflexionar sobre els drets, debatre'ls, interpretar-los, compartir-los, difondre'ls, exigir-los, respectar-los, exercir-los, vigilar el seu compliment, denunciar el seu no compliment, reivindicar-los i si cal, ampliar-los.

 

 

 

L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL LLIURA LES SEVES PROPOSTES PER MILLORAR ELS DRETS DE LA INFÀNCIA EN EL MUNICIPI

L'òrgan participatiu és el fòrum previ a la constitució del Consell de la Infància

Els 36 nins i nines integrants de l'Òrgan de Participació Infantil del Municipi de Calvià es varen reunir el 21 de maig de 2018, a les 18 hores, a la sala de plens de l'Ajuntament, per lliurar-li al batle, Alfonso Rodríguez Badal, les propostes sobre les quals han estat treballant des de novembre de 2017, i que es refereixen a millores en aspectes com la discapacitat, la igualtat, l'educació, la família, el joc i la cultura, els abusos, la salut i el dret a una vida digna.

El 20 de novembre de 2017, en la primera audiència de l'Òrgan de Participació Infantil, el batle els va encarregar la missió d'analitzar el grau de compliment dels drets de la infància en el municipi.

Al llarg d'aquests sis mesos, s'han realitzat diferents tasques per complir la missió. Els educadors i educadores socials de l'Ajuntament han impartit 72 tallers a 371 nins i nines de cinquè de primària, en els quals s'han dut a terme dinàmiques per donar a conèixer d'una forma més profunda els drets recollits en la Conversió sobre els Drets del Nin, entre altres activitats.

D'altra banda, els 36 nins i nines de l'Òrgan de Participació Infantil s'han reunit en comissions de treball en cinc ocasions en Es Generador, on han analitzat les propostes realitzades per cada centre educatiu i han votat les que finalment han presentat.

Les propostes s'han recollit en el “Llibre de propostes” que han lliurat al batle, el que s'ha compromès a treballar sobre les iniciatives que han presentat, algunes de les quals ja s'han començat a desenvolupar.

L'Òrgan de Participació Infantil és un fòrum que s'ha engegat prèviament a l'entrada en funcionament del Consell de la Infància. Alguns dels membres adults del Consell, integrat pel batle, la presidenta de la Mesa d'Infància i Adolescència, representants dels grups municipals, representants de les AMIPA del municipi, i entitats relacionades amb l'àmbit de la infància, varen assistir a la sessió plenària.

Consell d'Infància

Actualització: Aprovació inicial dels Estatuts Reguladors del Consell de la Infància de Calvià. S'obre un període d'informació pública per un termini de trenta dies per a la presentació d'al·legacions i suggeriments, publicant aquest acord al web municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment del que preveu l'article 49. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 102 de la Llei 20/06, municipal i de règim local de les Illes Balears. Es procedeix a donar audiència a les associacions relacionades amb la infància i les persones que tinguin una relació directa amb l'objecte d'aquests estatuts reguladors, perquè en el mateix termini de trenta dies presentin al·legacions i suggeriments. Data publicació en web: 2018/03/28.

Al març està previst dur a Ple l'esborrany del Reglament del Consell d'Infància de Calvià.

El Consell d'Infància de Calvià és un espai específic de participació infantil activa en la vida del municipi. Es tracta d'un mecanisme per a la col·laboració activa entre menors i adults en les polítiques municipals que troba la seva fonamentació més bàsica en la Convenció sobre els Drets de la Infància. És un òrgan de representació del conjunt de la infància dins del nostre municipi. Tindrà per objecte propiciar i facilitar la informació i participació de la ciutadania infantil, així com dels col·lectius i/o entitats que hi estiguin directament relacionades, en els assumptes municipals que els afectin.

Tal com indica el Reglament d'Organització i Funcionament Municipal, en aquest moment es troba en fase de Participació Prèvia fins dia 12 de febrer de 2018.

Acte de presentació i constitució del Òrgan de Participació Infantil "Propostes de l'Infància" amb motiu del Dia Internacional de la Infància, 20 de novembre de 2017.

 

 

 

 

 

Comisions de treball

 • 1a SESSIÓ DE TREBALL DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
  “Propostes de la Infància”
  19 de febrer de 2018

Després de la creació de l'Òrgan de Participació Infantil el passat 20 de novembre, Dia Universal del Nin, el 19 de febrer, a les 18 hores, va tenir lloc la primera sessió de treball a l'equipament juvenil Es Generador.
En aquesta sessió hi participaren 36 nins i nines de 5è de primària dels 11 CEIP del municipi, els quals varen ser triats prèviament pels seus companys i companyes com a representants a l'Òrgan de Participació Infantil. L'objectiu d'aquesta primera sessió va ser recollir propostes de millora del municipi per part dels membres de l'Òrgan, des d'un enfocament participatiu, i, també, tenir-les en compte en l'Informe Diagnòstic i en el Pla d'Infància que es presentaran a la convocatòria Ciutats Amigues de la Infància 2017-2018 d'Unicef Comitè-Espanyol.
Es va dur a terme una dinàmica de presentació orientada a facilitar que els nins i nines es poguessin conèixer i a facilitar que treballassin en petits grups a partir de set àmbits recollits en la Convenció sobre els Drets del Nin. Es va fer una posada en comú dels diversos plantejaments, de la qual sortí un total de 36 propostes.

 • 2a SESSIÓ DE TREBALL DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
  "Propostes de la Infància"
  12 de març de 2018

El 12 de març a les 18 hores es va celebrar la 2a sessió de treball de l'Òrgan de Participació Infantil a l'equipament juvenil Es Generador.

Durant el mes de gener va tenir lloc la primera sessió del taller "Els Drets de la Infància", en què els nins i les nines varen conèixer i treballar els drets de la igualtat (article 2, 4 i 30) i discapacitat (article 23), recollits en la Convenció sobre els Drets del Nin. Després de la realització d'aquest taller en les 18 aules de 5è de primària dels 11 CEIP del municipi, els nins i nines varen analitzar el compliment d'aquests drets en el seu entorn i varen fer-ne nombroses propostes de millora. L'objectiu d'aquesta segona sessió de l'Òrgan va ser l'elecció de tres propostes d'aquests drets (igualtat i discapacitat), després de ser debatudes i analitzades, perquè apareguin en el "Llibre de propostes" que es presentarà davant el batle i el Consell de la Infància en el Ple Infantil que tindrà lloc el mes de maig.

Van ser analitzades un total de 42 propostes de discapacitat i igualtat.

 • 3a SESSIÓ DE TREBALL DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
  "Propostes de la Infància"
  16 d'abril de 2018

Amb l'objectiu de continuar triant les propostes de millora més destacades, sobre la base de la Convenció sobre els Drets del Nin, el passat dilluns, 16 d'abril, va tenir lloc la tercera sessió de l'Òrgan de Participació Infantil, en la qual varen participar un total de 14 nins i 14 nines.

En aquesta ocasió, les propostes que es varen debatre varen ser les relacionades amb els següents drets: el dret a tenir una família que els estimi, els orienti i de la qual no es vegin separats si no és per al seu propi bé; el dret a una educació en igualtat de condicions, de qualitat i gratuïta per a tots i totes; i, per últim, el dret al joc i a la cultura que tenen els nins i les nines. A més, els assistents varen participar en diverses dinàmiques relacionades amb els continguts treballats.

Dividits en quatre petits grups, varen analitzar un total de 66 propostes, que varen ser realitzades prèviament pels nins i les nines de les 18 classes de 5è de primària dels 11 CEIP del municipi.

 • 4a SESSIÓ DE TREBALL DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
  "Propostes de la Infància"

  14 de maig de 2018

El passat 14 de maig l'Òrgan de Participació Infantil va celebrar la seva quarta sessió de treball d'aquest any per debatre i analitzar les propostes relacionades amb els drets d'abusos, salut i dret a una vida digna. En aquesta ocasió els participants varen ser un total de 13 nines i 10 nins.

D'entre les 52 propostes que havien estat recollides dels diferents grups de 5è de primària dels 11 CEIP del municipi, els representants de l'Òrgan en varen triar tres sobre com prevenir els abusos, tres relacionades amb millorar la salut i tres més sobre com afavorir el dret a una vida digna.

En la segona part de la sessió es va treballar la preparació de la II Audiència del batle amb l'Òrgan de Participació Infantil, que es durà a terme el 21 de maig a l'Ajuntament. Hi és previst que els nins i les nines presentin tot el treball realitzat durant aquests mesos i les propostes que finalment s'han decidit d'entre totes les plantejades pels participants en les diverses sessions fetes per l'Òrgan.

 • SESSIÓ DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ INFANTIL EN LA SALA DE PLENS
  "Devolució de les propostes"
  25 de Març

El passat dilluns 25 de març, es va celebrar una sessió del I Consell de la Infància a la sala de Plens de l'Ajuntament, en la qual es donà resposta a les propostes que presentaren els nins i nines el passat 21 de maig de l'any 2018.

La trobada va ser presidida pel batle Alfonso Rodríguez Badal, a part, diferents responsables dels departaments; de Serveis Socials, de Policia Local, de Vies i Obres, de l'ICE i de l'IMEB, varen respondre a les peticions que havien estat plantejades. Entre elles es demanava “arreglar les fonts de les escoles”, “més vigilància i cartells de 'Prohibit fumar' als parcs”, “el seguiment del programa TEI en cursos posteriors”, etc.

Els departaments varen mostrar la tasca feta i la que està per fer referent a la veu de la infància, en un espai on els assistents varen poder observar un vertader grup participatiu, ja que foren molts els consellers i conselleres què assenyalaven tots aquells problemes i dubtes sorgits. Aquest fet evidencia el valor de la iniciativa de UNICEF, ja que la infància té el dret a expressar la seva opinió i mostrar un paper actiu en els problemes que els hi afecten.