Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajuts lloguer 2023-2024

 

REQUERIMENT DE SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES DE LES AJUDES AL LLOGUER 2023-2024 (últim dia per subsanar: 11/7/2024 - 23:59h)

 * Per facilitar la cerca podeu obrir el document i introduir el text que voleu cercar al quadre de text de la barra d'eines. aquí podeu indicar el vostre DNI o NIE. També podeu fer-ho amb Ctrl/Comanda+F

- TERMINI de presentació de la documentació a esmenar: de dia 27/06/2024 a l'11/07/2024.

- FORMA de presentació dels documents a esmenar

1. TELEMÀTICAMENT: A través de la Seu Electrònica o a través de la Seu Electrònica del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat.

2. PRESENCIALMENT: Preferiblement sol.licitant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Calvià o al Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova. Telf. cita prèvia 971139100.

3. O en qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Lei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

IMPORTANT: No s'admetran esmenes via correu electrònic.

 

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ LAMENTA LES DILACIONS QUE ES PRODUEIXEN EN LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER D'HABITATGE I EN LES SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES

En tots dos casos, la situació ha estat provocada pel ciberatac que va patir l'Ajuntament el 12 de gener passat, i que fins fa gairebé uns dies ens ha impedit accedir a les sol·licituds presentades per la ciutadania i a la corresponent documentació

Un pic superat aquest episodi, el Departament d'Habitatge fa feina de manera incansable per poder recuperar la normalitat com més aviat millor. Això permet que, a partir d'aquest moment, es pugui tramitar els expedients corresponents, tot i que és prematur a hores d'ara poder establir un termini concret.

Tota la informació sobre aquestes línies d'ajut que atorga el consistori s'actualizarà de forma puntual mitjançant el web calvia.com i de les xarxes socials.

Des de l'Ajuntament de Calvià lamentam els inconvenients generats a la ciutadania i agraïm la comprensió davant una situació completament aliena a la gestió municipal.

Termini: del 10 de novembre al 11 de decembre de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació.

1TELEMÀTICAMENT*: A través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.calvia.com/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=483 o del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, aportant la sol·licitud publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià i la documentació necessària si escau. Per poder realitzar el registre telemàtic heu de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin.

2. PRESENCIALMENT:  Preferiblement sol.licitant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Calvià o al Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova, presentant la sol·licitud publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià aportant la documentació necessària, si escau.  Telf. cita prèvia  971139100

https://citaprevia.encolate.es/calvia/reservation

Primer. BENEFICIARIS- REQUISITS.

  1. Majors de 18 anys o menors emancipats.

  2. Empadronades al municipi de Calvià.

  3. Persones que lloguen un habitatge amb un contracte de lloguer conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

  4. Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer al moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

  5. L'habitatge objecte del contracte de lloguer ha d'estar situat dins l'àmbit territorial del municipi de Calvià.

  6. L'habitatge llogat ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona arrendatària i de totes les persones membres que conformen la unitat de convivència, a la data de presentació de la sol·licitud i durant tot el període per qual es concedeix l'ajuda.

  7. La renda del lloguer objecte de la subvenció no ha de superar els 900 € mensuals.

  8. Justificació de l'ingrés del dipòsit de la fiança del lloguer a l'IBAVI en el moment de la sol·licitud.

  9. Nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa de totes les persones físiques que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir la residència legal a Espanya.

  1. Els ingressos anuals de l'any 2023 de les persones, majors d'edat, que conformen la unitat de convivència, no poden superar els següents límits: A- General: 1.800 €/ mes de mitjana o 25.200,00 €/ anuals (Casella 0435 i 0460 de l'IRPF). B-Família nombrosa de categoria general o monoparental: 33.600,00 €/ mes. C-Família nombrosa de categoria especial o per a persones amb discapacitat (intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut d'almenys el 33%, o física com a mínim del 65%): 42.000,00 €/mes.

Segon. DOCUMENTACIÓ A DE PRESENTAR.

1- SOL·LICITUD D'AJUDA AL LLOGUER degudament emplenada ( publicada a la seu electrònica)

2- CONTRACTE DE LLOGUER complet i signat. En cas d'haver estat persona beneficiària en convocatòries anteriors, havent aportat el contracte de lloguer si no ha patit cap canvi, no cal aportar-lo de nou, sempre que es declari a la sol·licitud que el contingut del document no ha variat des de la darrera sol·licitud d'ajuda al lloguer.

3- JUSTIFICACIONS BANCÀRIES*  del pagament de les mensualitats del lloguer des del mes de setembre de 2023 i els meritats fins a la data de la sol·licitud.

* En atenció a la manca d'aquest requisit quedaran excloses les sol·licituds quan es donin les situacions següents:

 La no presentació del mes de setembre 2023 i els meritats en el moment de la presentació de la sol·licitud.

La presentació de només una, així com la justificació del pagament de les mateixes per un import parcial o abonades pel departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià.

Tercer. PERÍODE I IMPORT DE L’AJUDA: De l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

Fins al 40% de la renda màxima mensual del lloguer, si es igual o inferior a 900€.

Quart. NO PODEN SOL·LICITAR L’AJUDA, en els següents casos::

1) Qui tingui un altre habitatge en titularitat o co-titularitat.

EXCEPTE SÍ:es té un % per herència; no en pugui disposar per estar afectat per un usdefruit, divorci o sentència; per discapacitat o per no adaptar-se a les seves necessitats.

2) Qui realitzi els pagaments de les mensualitats mitjançant: rebuts manuals, pagaments parcials o que no es corresponguin amb la mensualitat corresponent.

3) Qui no estigui al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Calvià ( oficina municipal de Tributs - OMT) al moment de la presentació de la sol·licitud i durant tot el període de l'ajuda.

Cinquè. INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS: Les ajudes al lloguer de l'Ajuntament de Calvià no són compatibles amb les següents ajudes: Les Ajudes lloguer del IBAVI; el bono lloguer jove; les ajudes del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià en concepte de lloguer.

Enllaços d'interès:

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges 2023-2024. Publicació BOIB 152 de 09/11/2023.

Enllaç sol.licitud seu electrònica https://seuelectronica.calvia.com/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=483  (CLICAU : a tramitar ara)
Enllaç fiança de lloguer IBAVI: https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/es/inicio_fianzas_de_alquiler/ 

----------------

Convocatòries anteriors 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 Ajuts COVID-19 al lloguer

Pàgina actualitzada 10-11-2023