Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitats no permanents

 Les activitats no permanents (ANP) són les que es realitzen de manera puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret sempre que concorrin alguns dels següents aspectes: 

 1. Que se prevegi una concurrència de públic superior a l'ocupació habitual del lloc.
 2. Que l'activitat que es vulgui dur a terme no es correspongui amb l'ús habitual de l'establiment o lloc.
 3. Que l'exercici de l'activitat suposi una alteració del funcionament normal de les que es desenvolupen  habitualment a l'establiment, lloc o recorregut.

En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l'activitat. Aquestes activitats estan excloses de l'evaluació d'impacte ambiental.

Es distingueixen:

 1. Activitats no permanents (ANP) majors. Aquelles que requereixen disposar d'un pla d'autoprotecció de conformitat amb la normativa vigent en matèria d'emergències. La disposició transitòria tercera de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, indica: 

  "Fins que la normativa autonòmica no s’adapti al previst en el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’
  autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin originar situacions d’emergència, i als efectes de
  fixar el règim jurídic de les activitats no permanents regulades a aquesta llei, regeixen les regles següents:
  a) Les activitats no permanents tenen la consideració de majors quan superin algun dels llindars prevists a l’annex I del Reial decret 393/2007. [...]".

 2. Activitats no permanents (ANP) menors. Són aquelles que no són majors ni innòcues. Incloses les que suposin la realització de recorreguts, excepte les definides en l'apartat d) posterior.
 3. Activitats no permanents (ANP) innòcues.  Són aquelles en les quals concorren els següents punts: a) Aforament no superior a 100 persones a l'interior d'edificis o 500 a l'aire lliure; b) Càrrega de foc ponderada i corregida sigui inferior a 200 Mcal/m2; c) Durada no superior a 7 dies; d) No es faci ús de material pirotècnic.
 4. Activitats no permanents de recorregut. Les proves esportives, marxes ciclistes i otres esdeveniments previstos en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre. Sempre que es duguin a terme en vies públiques pavimentades.

Les activitats supramunicipals no permanents seran aquelles que afecten més d'un municipi. En aquest cas la competència serà del Consell Insular de Mallorca (activitats intrainsulars) o del Govern Balear (activitats suprainsulars).

Documentació d'interès. Activitats no permanents (ANP). Formularis:
         Model 21: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent major o menor Ver. 1.3
         Model 22: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent major o menor i exempció acústica Ver. 1.4
         Model 23: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent innòcua Ver. 1.3
         Model 24: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent innòcua i exempció acústica Ver. 1.4
         Model 25: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent de recorregut Ver. 1.3
         Model 26: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent de recorregut i exempció acústica Ver. 1.4
         Model 27: Sol·licitud d'autorització de correfoc Ver. 1.2
         Annex 2.1: Declaració responsable correfoc simple  Ver. 1.1

 

----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica.
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do