Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitats itinerants

L'article 4, titulat: "Definicions", de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, acccés i exercici d'activitats a les Illes Balears (modificat per l'art. 3 de la Llei 6/2019, de 8 de febrer) defineix les activitats itinerants com: 

         "2.- Activitats itinerants: són las d'entreteniment i ocio o servei que es fan mitjançant instal·lacions tècniques, aparells, atraccions o similars, que són permanents en el temps però itinerants en l'espai i que se situen en diferents emplaçaments, amb una provisionalitat en cadascun d'aquests inferior a tres mesos. 

         3.- Activitats itinerants majors: són les que tenen elements amb moviment que desplacen als usuaris de l'atracció mitjançant aportació d'energia externa a la mateixa persona usuària.

         4. Activitats itinerants menors: són les activitats itinerants que no són activitats itinerants majors ni innòcues.

         5. Activitats itinerants innòcues: són les activitats itinerants autotransportables, que no necessiten acoblament de peces, muntatges exteriors ni ancoratges, encara que requereixin del desplegament de les seves parts mòbils, sempre que no es tracti d'activitats majors". 

27/10/2021: Acord de la Corporació Plenària pel qual es prorroga la suspensió de la vigència (durant tot el 2022) de l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa per [...] espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic [...]. Bonificació del 50% de l'import corresponent a la taxa liquidable en concepte d'ocupació de domini públic per a l'exercici d'activitats itinerants.

21/5/2021: Acta del sorteig en relació a les sol·licituds d'ocupació de domini públic municipal de 2021 per a la realització d'activitats itinerants.

25/3/2021: Acord del Ple de l'Ajuntament pel qual s'aprova la bonificació del 50% de l'import liquidable de la taxa d'ocupació de domini públic precís per a l'exercici de l'activitat itinerant realitzada en el terme de Calvià, y amb efectes des del dia 1/1/2021 fins al 31/12/2021.

Documentació d'interès. Activitats itinerants (AI). Formularis:
         Model 31: Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a activitat itinerant (no ANP) Ver. 2021/05/31
         Model 32: Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'una o diverses activitats itinerants Ver. 2021/05/31

 

----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica.
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do