Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 

CONVOCATÒRIA AJUDES LLOGUER COVID 2020 (TANCADA)

A conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, el Govern d'Espanya va declarar l'Estat d'Alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L'impacte social i econòmic que està tenint aquesta situació excepcional obliga les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, a adoptar amb la màxima celeritat aquelles les mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. Les mesures s'han d'adoptar per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en l'assignació dels recursos públics i respectant, en tot cas, els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. Pels motius exposats, des de l'Ajuntament de Calvià es convoquen subvencions per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges per a persones afectades per l'Estat d'Alarma ocasionat per la COVID-19. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2020 va aprovar la convocatòria de subvencions per a la concesió d'ajudes COVID-19 al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'acord adoptat, i la convocatòria de subvencions, per a la seva difusió i el seu coneixement públic. La Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes COVID-19 al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià s'ha publicat en el BOIB número 99 de dia 2 de juny de 2020.

Les sol·licituds han pogut presentar-se del dia 3 al 22 de juny de 2020. 

LLISTAT BENEFICIARIS 3 AJUDA COVID-19. RELACIÓ DE DESISTITS I DESESTIMATS. 

LLISTAT BENEFICIARIS 2 I ESMENA D'ERRORS MATERIALS AJUDA COVID-19 APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN

LLISTAT BENEFICIARIS 1 AJUDA COVID-19 APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN

LLISTAT PROVISIONAL I REQUERIMENT D'ESMENA AJUDA COVID-19  (17/08/2020)

-LLISTAT PROVISIONAL I REQUERIMIENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LES ERRADES DETECTADES AL PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA D’AJUDES COVID-19 (11/01/2021)

LLISTAT DEFINITIU ERRADES DETECTADES AJUDA COVID-19 (12/05/2021)