Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol·licitud d'accés a informació

1. Què és l'accés a la informació pública?

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

 

 3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

Tal com recull la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'Ordenança municipal de transparència, accés a la informació i reutilització de Calvià, el procediment per exercir el dret d'accés s'iniciarà amb la presentació de la corresponent sol·licitud, en el model normalitzat, que s’haurà de dirigir al batle de l'Ajuntament de Calvià.

En la sol·licitud hi ha de constar la identitat de la persona sol·licitant, la informació que se sol·licita, una adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions, i, si escau, la modalitat que prefereixi per accedir a la informació sol·licitada.

La persona sol·licitant no està obligada a motivar la seva sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, pot exposar els motius pels quals sol·licita la informació, els quals podran ser tinguts en compte quan es dicti la resolució.

Quan la sol·licitud no identifiqui de forma suficient la informació, l'Ajuntament demanarà a la persona sol·licitant que la concreti en un termini de deu dies, i se li indicarà que, en cas de no fer-ho, es considera que desisteix de la sol·licitud i que, per tant, queda suspès el termini per dictar resolució.

 

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública.

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

8. Altres dades d'interès

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?