Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol·licitud d'accés a informació

1. Què és l'accés a la informació pública?

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública.

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

 8. Altres dades d'interès

Si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, s’ha de concedir a aquests un termini de quinze dies perquè puguin fer les al·legacions que considerin oportunes. La persona sol·licitant ha de ser informada d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per presentar-les.

El dret d'accés a la informació és subjecte a certs límits. Aquests existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria ser perjudicial per a una persona o per a l'interès públic. Aquests límits estan taxats en la llei i són els següents: la seguretat nacional; la defensa; les relacions exteriors; la seguretat pública; la prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; la igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva; les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; els interessos econòmics i comercials; la política econòmica i monetària; el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió; la protecció del medi ambient.

Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegides, l'accés únicament s’hi podrà autoritzar en cas que es compti amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

En els casos en què en la informació sol·licitada hi hagi una part sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’ha d’admetre parcialment la sol·licitud i s’ha d’indicar al sol·licitant la informació que ha estat omesa.

 

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?