Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'instalˇlaciķ de comptadors d'aigua

Procediment:
La persona interessada s'haurà de posar-se en contacte amb la companyia de subministrament d'aigua pertinent segons la zona on s'ha de situar el comptador. La companyia de subministrament d'aigua on s'ha realitzat la solˇlicitud, envia tota la informació pertinent, juntament amb la solˇlicitud, a l'Ajuntament perquè aquest otorgui la corresponent autorització.

El departament de Serveis Urbans revisarà tota la informació aportada i posteriorment, si escau, s'aprovarà per Decret d'Ajuntament. Per acabar, es notificarà la resolució a l'interessat i a la companyia de subministrament d'aigua.

Cost del trāmit:
Vegeu l'Ordenança reguladora per a la presentació del servei de subministrament d'aigua a través de la xarxa domiciliària.

Documents a presentar:
Per a la solˇlicitud de comptadors definitius:

1. DNI

2. Cèdula d'habitabilitat

3. Certificat de final d'obra expedit per l'Ajuntament. 4. Butlletí d'instalˇlador segellat per la *Consellería d'Indústria.

5. Escriptura de propietat.

6. Autorització del propietari, en cas que es tracti d'un lloguer.

7. Permís d'obertura, en cas que sigui un local comercial.

8.- Dades bancàries, en cas de domiciliació bancària.

9. Plànol de situació (3 còpies)

Si és anterior a 01/03/1987, pot aportar un certificat d'antiguitat expedit per l'Ajuntament.

De tots els documents es necessiten 2 còpies i dels plànols 3.

Per a solˇlicitar un comptador d'obra:

1. DNI

2. Fotocòpia de la llicència d'obra expedida per l'Ajuntament.

3. Escriptura de propietat

4. Dades bancàries (en cas de domiciliació bancària).

5. Plànol de situació (3 còpies).

De tots els documents es necessiten

2 còpies i dels plànols

3 , El termini de la llicència del comptador d'obra és vàlid fins a que finalitzin les obres o les prórrogues.

Per a la solˇlicitud de canvi de nom del comptador:

1. Fotocòpia del document d'identitat del nou propietari: DNI, passaport, NIE, CIF empresa.

2. Fotocòpia de l'acreditació de pagament de l'últim rebut bancari o el rebut emès per l'oficina de recaptació municipal. (L'avís de pagament no és vàlid, no acredita el seu pagament).

3. Fotocòpia d'escriptura on es descriu el canvi de propietari de l'immoble.

4. Les dades bancàries, si es vol domiciliar el pagament bimensual dels rebuts de l'aigua potable.

5. Abonar les quanties corresponents pel canvi de titular:

Si el titular (o nou titular) de l'immoble és una comunitat de propietaris deurà presentar:

1. Llibre d'actes on es descriu la constitució. (fotocòpia).

2. CIF (fotocòpia).

3. DNI de l'Administrador (fotocòpia).

Si el titular (o nou titular) és una societat, deurà presentar:

1. Escriptura de constitució de la societat.

2. Escriptura on es descriu el nomenament de l'Administrador de la societat (fotocòpia).

3. CIF de l'empresa (fotocòpia).

En cas que no sigui el titular de l'immoble qui fa la solˇlicitud o canvi de nom, deurà aportar (a part dels documents anteriorment esmentats):

1. Poder notarial.

2. Fotocòpia del DNI de l'interessat.

Normativa aplicable:
Ordenança reguladora per a la prestació del servei de subministrament d'aigua a través de la xarxa domiciliària.