Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de correccions d'errades en el cadastre

La persona interessada comunica a l'Ajuntament les modificacions pertinents o errades que apareixen en el Cadastre en relació a les seves dades personals, el domicili o la situació de l'immoble, per tal que es realitzin les modificacions pertinents.

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant legal.

El Servei de Gestió Cadastral envia al Cadastre la solˇlicitud de correcció d'errades perquè facin les correccions que corresponguin.

Documents a presentar:
- Fotocòpia de l'escriptura.

- Instància específica degudament complimentada.

- Fotocòpia dels rebuts de l'IBI o de recollida de fems.

- Fotocòpia del DNI, o NIE en cas d'estrangers.

Normativa aplicable:
- Llei 39/1988 d'hisendes locals.

- Llei 48/2002 de 23 de desembre del cadastre immobiliari.

-Real Decret legislatiu 1/2004 de 5 de març, text refós de la llei de cadastre immobiliari

- Conveni de Col.laboració en matèria de Gestió Cadastral 12 de febrer 199