Calvià . www.calvia.com

Cabecera
AVÍS LEGAL 

Última actualització: 30/10/2015

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest lloc web (d'ara endavant «lloc web») és propietat de:
Raó social: Ajuntament de Calvià
CIF: P0701100J
Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià, Illes Balears.
Telèfon: + 34 971 139 100
Email: calvia@calvia.com
Web:
www.admonline.calvia.com

CONTINGUT

La seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià és la adreça electrònica www.admonline.calvia.com, disponible per als ciutadans, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntment en l'exercici de les seves competències. Aquesta informació és la vigent en el moment de publicar-se.

D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals permet accedir. L'Ajuntament de Calvià vetlarà per la integritat, veracitat i actualització dels seus continguts.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o webs d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquests webs no són de la seva titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Calvià no és responsable dels seus continguts, del seu funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se d'accedir-hi o fer-ne ús. En tot cas, en sortir de l'adreça www.admonline.calvia.com, la informació o els serveis als quals accedeixi la persona usuària queden fora de l'àmbit de responsabilitat de l'Ajuntament de Calvià.

TERMES I CONDICIONS

L'accés a la seu electrònicai a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar els advertiments legals, condicions i termes d'ús que figuren a continuació:

• L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret a fer els canvis que procedeixin sense avís, a fi d'actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a fer els canvis i modificacions que estimi pertinents sobre el lloc web.
• L'Ajuntament de Calvià es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació a aquest respecte s'anunciarà convenientment a través d'aquest web, i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

Ús lícit:

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament de Calvià o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

- Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel•lectual i industrial, etc.).
- Realitzar, emprant els continguts d'aquest lloc web, qualsevol tipus de publicitat, com ara enviament de correus electrònics no sol•licitats (spam) o comunicació similar.
- Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquest lloc web.
- L'usuari ha d'abstenir-se d'obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels que s'hagin indicat en aquest lloc web o dels que s'emprin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

RESPONSABILITAT

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il•legítima utilització d'aquest lloc web.
L'Ajuntament de Calvià no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament de Calvià, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.
L'Ajuntament de Calvià no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web.
Igualment, l'Ajuntament de Calvià tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través d'aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l'Ajuntament de Calvià i els particulars o entitats titulars dels webs als quals donen accés. l'Ajuntament de Calvià es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu lloc web.
L'Ajuntament de Calvià s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les «cookies» que tercers aliens puguin instal•lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari, així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts del seu lloc web.
La informació que l'Ajuntament de Calvià proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació sol•licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

MESURES DE SEGURETAT

L'Ajuntament de Calvià, a fi de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el lloc web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable, en particular les establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i les normes que la desenvolupen.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

El disseny d'aquest portal web i els seus codis font, els logos, marques, etc., pertanyen a l'Ajuntament de Calvià, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibit, tret que hi intervengui autorització expressa de l'Ajuntament de Calvià.
S'autoritza la reutilització dels documents i/o informació de l'Ajuntament de Calvià continguda en aquest lloc web, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se'n citi la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic). N'és prohibit l'ús per incórrer en activitats il•lícites. Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel•lectual o industrial (com ara les patents, els dissenys i les marques registrades), especialment per part de tercers. L'usuari s'ha d'abstenir de fer qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel•lectual i industrial de l'Ajuntament de Calvià, així com dels tercers que siguin referits en aquest lloc web.
En tot cas, el règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades personals, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament.

SOL•LICITUD DE SERVEIS PROPORCIONATS PEL LLOC WEB

Per a l'enviament de formularis de contacte, suggeriments, etc., és necessari emplenar un formulari que ha de recollir, entre d'altres, dades personals que seran necessàries per a la prestació dels serveis sol•licitats. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de l'Ajuntament de Calvià. El tractament d'aquestes dades personals es regirà per l'indicat en la nostra Política de Protecció de Dades: POLÍTICA DE PRIVACITAT.
Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, i l'usuari és l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a l'Ajuntament de Calvià o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització d'aquestes dades.
El fet que les dades proporcionades siguin inexactes o resultin incomplets podria ocasionar deficiències en la prestació dels serveis sol•licitats, o fins i tot la impossibilitat que aquests siguin proporcionats.

PROTECCIÓ DE DADES

Es pot consultar la nostra política de privacitat en matèria de protecció de dades en el següent enllaç: POLÍTICA DE PRIVACITAT

© Ajuntament de Calvià

 

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies