Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Informació notificacions electròniques

Segons l'art. 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

Així mateix, reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de practicar electrònicament les notificacions per a determinats procediments per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Ajuntament de Calvià, mitjançant els models normalitzats que s'estableixin a aquest efecte, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

En breu podrà accedir a les seves notificacions electròniques des de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià.

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies