Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Registre d'Activitats de Tractament de Dades personals (RAT)

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), regula en l'article 31 el Registre de les activitats de tractament, establint que els responsables i encarregats del tractament hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament al qual es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades RGPD).

Aquí podrà accedir a una taula resum dels tractaments:

Taula Resum dels tractaments de dades de caràcter personal.

A continuació s'indiquen els tractaments de dades personals que disposa l'Ajuntament de Calvià (fent clic sobre cadascun d'ells s'accedeix a la fitxa informativa completa).
Aquests van ser aprovats mitjançant Decret de Batlia de data 03/03/2022 (s'inclouen les modificacions que s'han produït a l'octubre del 2022).

 1. Selecció i Gestió de persones.
 2. Contractació i Convenis.
 3. Serveis Socials.
 4. Igualtat.
 5. Urbanisme.
 6. Policia Local i Protecció Civil.
 7. Habitatge.
 8. Turisme.
 9. Cultura.
 10. Formació.
 11. Esports.
 12. Medi Ambient.
 13. Juventut.
 14. Atenció a la Ciutadania.
 15. Comerç.
 16. Activitats.
 17. Formació  i Ocupació (IFOC).
 18. Gestió comptable i pressupostària.
 19. Mobilitat (Circulació i Transports).
 20. Cementiris.
 21. Infraccions i Sancions.
 22. Participació Ciutadana.
 23. Padró Municipal i Cens Electoral.
 24. Arxiu Municipal.
 25. Patrimoni, Gestió Patrimonial i Responsabilitat Patrimonial.
 26. Òrgans Municipals de Govern i Consells.
 27. Noces Civils.
 28. Videovigilància i Control d'Accessos.
 29. Protecció de Dades i Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació.
 30. Avaluació Serveis Municipals.

A continuació es presenta una taula amb els tractaments anteriorment indicats organitzats per Serveis/Departaments municipals:

 Taula de tractaments per Serveis/Departaments Municipals.

 En aquest enllaç és possible descarregar tot el Registre en format de dades obertes, la qual cosa permetrà la seva descàrrega i tractament:

    Descàrrega en format obert de la taula completa de Tractaments.

 

Informació revisada: gener 2023