Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Drets. Protecci de dades

Drets de les persones afectades pel tractaments de dades

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals regula els drets de les persones afectades davant un tractament de les seves dades, especificant que, com a titulars d'aquestes, poden exercitar davant l‘Ajuntament de Calvià els drets d'accés, rectificació, supressió («dret a l'oblit»), oposició, portabilitat de les dades, limitació al tractament i decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils).

Més informació sobre l'exercici dels drets a: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procediment per a l'exercici de drets en matèria de protecció de dades amb l'Ajuntament de Calviá (informació detallada)

 

 Qui pot sol·licitar-los?

Qualsevol persona les dades de la qual siguin tractades per l'Ajuntament de Calvià.

 

 Requisits

Justificació simple de la causa que genera el dret que s'exerceix.

 Formulari i canals d'entrada de les sol·licituds d'exercici de drets.

 El formulari específic per a la sol·licitud d'exercici de drets: Aquí.

Els mitjans establerts perquè les persones afectades puguin exercir els seus drets són els següents:

- Presencialment: mitjançant la presentació de la sol·licitud d'exercici de drets, a través de qualsevol registre central o auxiliar habilitat per a l'entrada de documents.

- Correu postal: mitjançant correu ordinari dirigit a l'Ajuntament.

- Seu electrònica: a través del formulari habilitat a aquest efecte o a través d'una instància de caràcter general, especificant-hi les dades que s'indiquen en el formulari específic.

- Altres mitjans, com ara el correu electrònic, sempre que es pugui acreditar la identitat de la persona que exercita el dret, especificant-hi les dades que s'indiquen en el formulari específic.

 

 Òrgan responsable

L'òrgan responsable de la tramitació de la sol·licitud serà el Servei de l'Ajuntament responsable del tractament. Per a més informació consultau el Registre d'Activitats de Tractament.

 

 Període de resolució

 Un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, i en aquest cas l'Ajuntament informarà la persona afectada de qualsevol d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud i indicant-li els motius del retard.

 

 Import

Les atencions de les sol·licituds de drets seran gratuïtes.

 

 Resposta

L'Assessoria Jurídica elaborarà un informe/proposta que elevarà per a la resolució de Batlia o de la Regidoria corresponent. La resposta a l'exercici de drets es farà mitjançant una resolució de Batlia o de la Regidoria en la qual s'hagi delegat formalment l'atenció a aquests. La comunicació de la resolució es farà mitjançant notificació en funció del mitjà que hagi indicat la persona afectada.