Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Videovigilncia Installacions

 

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
VIDEOVIGILÀNCIA EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 


Responsable del tractament


Identitat: Ajuntament de Calvià - NIF: P0701100J
Adreça postal: Carrer Julià Bujosa Sans, batle. Num.1 - 07184, Calvià, Illes Balears
Telèfon: 971.139.100
Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@calvia.com


Finalitat del tractament


Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions municipals.
Terminis de conservació: Un mes des de la captació de les imatges pels sistemes de videovigilància.


Legitimacions


La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) de l'RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament:


     ● Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.


     ● Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local


Destinataris


Estan previstes comunicacions quan es pugui realitzar la comunicació de dades d'acord amb l'article 6 de l'RGPD relatiu a la legitimació del tractament a:


     ● Òrgans judicials.


     ● Forces i Cossos de Seguretat.


No estan previstes transferències a tercers països o organitzacions internacionals, llevat obligació legal.

 

Drets

Les persones interessades tenen dret a:


     ● Obtenir confirmació en relació a si l'Ajuntament està tractant les seves dades personals.


    ● Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessitats per les quals van ser recollides.


     ● Sol·licitar en determinades circumstàncies:


    ● La limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només seran conservades per l'Ajuntament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 


Els drets podran exercitar-se, quan procedeixi, davant l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle. Num.1 - 07184, Calvià, Illes Balears, indicant en l'assumpte: Ref. Protecció de Dades oa través de la SEU ELECTRÓNICA de l’Ajuntament de Calvià. Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades AEPD - Adreça: C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid (Madrid) - :Seu electrònica AEPD. No obstant això, en primera instància i amb caràcter potestativo, podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic: dpd@calvia.com