Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats d'estiu

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2022

 • Informe del Cap de Servei sobre les persones a les quals se'ls assigna un lloc de PEINATS ÈTNICS TRADICIONALS en cadascun dels mercats.
 • Decret de Batlia de 8/6/2022 pel qual s'augmenta, per a l'any 2022 i en tots els mercats d'estiu, en un (1) el nombre de llocs de PEINATS ÈTNICS TRADICIONALS.
 • Decret de Batlia de 23/5/2022 de modificació de les bases reguladores. Publicat en el BOIB núm. 074 de 7/6/2022.
 • Decret de Batlia d'aprovació del llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.
 • Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2022.
 • Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i renúncies.
 • Acord de Ple pel qual se suspèn la vigència de l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda [...] en el punt concret referent a la detracció del 20% dels imports liquidables per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària i bonificació del 100% per a parades setmanals que tinguin per objecte comercial exclusiu l'agricultura ecològica, productes d'origen balear i artesania balear.
 • Decret de Batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periódics i temporals d'estiu. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats.
 • Model de sol·licitud d'autorització per a activitat comercial.
 • Model de sol·licitud d'autorització per a activitat no comercial.

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2021

 • Decret de Batlia de 22/7/2021 pel qual s'aprova el llistat de persones autoritzades i el llistat de persones desistides en el procediment d'adjudicació.
 • 8/7/2021: Acta del 2n sorteig realitzat per a adjudicar serveis no comercials de pentinats ètnics.
 • 23/06/2021: Decret de Batlia d'aprovació del llistat definitiu dels llocs de venda i d'activitats no comercials.
 • Acta del sorteig realitzat el 22/06/2021 per als serveis no comercials de pentinats ètnics.
 • Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses. Fi del termini per a presentar les sol·licituds: 10/06/2021.
 • Acord del Ple del Ajuntament de 25/3/2021 pel qual s'aprova la bonificació del 20% dels imports liquidables precisos per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària en el domini públic municipal de Calvià, amb efectes del dia 01/01/2021 fins 31/12/2021.
----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica. En cap cas podrà realitzar a través del formulari web indicat a continuació sol·licituds o comunicacions dirigides a altres administracions públiques.
 
Si és persona física i no té signatura electrònica pot presentar la seva sol·licitud o documents per a l'Ajuntament de Calvià,  en el següient enllaç:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchzK_83JmdeT2g-NasTabhcbfvEPzKYFErNXct3QYOMyMVSQ/viewform 
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica i, en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
 
----------------------------------------

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2020

 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020 i activitats no comercials annexes als mercats. Publicació en data 11/08/2020. El termini per presentar la documentació finalitza el 18/08/2020.
 • Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2020.
 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.

El període de presentació de sol·licituds comença el 15 de maig de 2020 i finalitza en un termini de deu (10) dies hàbils. S'ha de tenir en compte que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; estableix que es "suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest".

 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat comercial. 
 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat no comercial.
 • Decret de batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats. i, finalment, les ubicacions dels mercats per a la citada temporada. BOIB núm. 082 de 14 de maig de 2020. Veure aquí.

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2020 clicau aquí.