Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mesures fiscals COVID19


Ajornament / Fraccionament del 50% de l'Impost sobre béns immobles per al sector productiu fins a desembre de 2022.

Enllaç a formulari sol·licitud

WEB OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS: ENLLAÇ

NOVETAT L'Ajuntament de Calvià, en l'àmbit de les seves competències, posa en marxa un primer paquet de mesures de suport a la ciutadania en general i a les petites empreses, davant la situació d'alarma dictada pel Govern de l'Estat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que obliga al confinament de la població i al tancament temporal de molts de negocis. Aquestes mesures que afecten la normativa municipal referida a taxes, preus públics i a impostos, van ser aprovades el dia 21 d'abril en una sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal.

 1. Pagament d'impostos:
  Es posposa l'inici del pagament voluntari dels tributs municipals. L'inici es retarda al dia 1 de juliol i es perllonga fins al 15 de novembre (ara el període voluntari de pagament és del dia 1 de juny fins al 16 d'agost). A més, es facilitarà el fraccionament en el pagament dels impostos. Per a aquelles persones que no ho varen sol·licitar abans del 21 de desembre de 2019, com és preceptiu, s'obrirà un període extraordinari per tal que puguin traslladar la sol·licitud.
  PROPOSTA 8. Modificar el període voluntari de pagaments per a l'any 2020 dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual que es relacionen a continuació, als dies compresos entre l'1 de juliol i el 15 de novembre. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, Impost sobre béns immobles de característiques especials, Impost sobre activitats econòmiques, Taxa per recollida d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA), Taxa per eliminació d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA), Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços), Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça). 
  PROPOSTA 7. Fixar una instrucció per al cobrament a l'Oficina Municipal de Tributs dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual en l'exercici tributari 2020, dirigida a contribuents amb dificultats econòmiques.
 2. Compensacions per a Escoletes:
  Es subvencionarà el cent per cent de la mensualitat del mes d'abril de les escoletes a totes les famílies. Les mensualitats es paguen a principis de cada mes, per la qual cosa, per tal de compensar el tancament de la segona quinzena de març i la primera d'abril, s'eximeix de pagar tot el mes d'abril. Per altra banda, a les famílies que s'han vist afectades per una pèrdua d'ingressos degut al coronavirus, o han tingut problemes en la contractació, se'ls subvencionarà, a més, el cent per cent el rebut dels mesos de maig i juny. Hauran de fer una declaració responsable per justificar les minves en els ingressos o el retard en la contractació.
  PROPOSTA 9. En relació a les escoletes municipal, compensar els 15 dies abonats corresponents a la segona quinzena del mes de març, una vegada es reanudi l’activitat a les escoletes i subvencionar la totalitat de les dues primeres mensualitats a aquelles persones que a causa del COVID-19 o a les mesures adoptades per l’Estat, els hagin ocasionat una minva considerable en els ingressos de la unitat familiar, d’acord a l’article 6 de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les escoletes municipals d’educació infantil.
 3. Devolucions en les taxes d'ocupació de la via pública:
  Als bars, cafeteries i restaurants que hagin pagat la taxa d'ocupació de via pública amb taules i cadires, se'ls retornarà el cent per cent de tot l'any 2020.
  A la resta que encara no ho han abonat, se'ls bonificarà el cent per cent de la taxa corresponent a l'any 2020, prèvia sol·licitud de llicència d'ocupació de l'espai públic. 
  PROPOSTA 10. Taxa per ocupació demanial mitjançant taules i cadires en establiments públics: en cas que s'hagi pagat la quota, tornar-la totalment (al 100% -Any 2020-) i suspendre la vigència de l’Ordenança Fiscal citada en el punt concret referent a la detracció de la taxa pel concep expressat (pagament de les quotes per ocupació de domini públic amb taules i cadires en establiments públics). 
 4. Mercats: 
  Es dictarà una resolució per tornar l'import de les paredetes dels mercats municipals que no hagin pogut desenvolupar l'activitat aquests dies. 
  PROPOSTA 11. Taxa per ocupació demanial en punt o lloc de venda en els mercats realitzats en el terme municipal de Calvià (amb excepció dels agroalimentaris que sí que estan autoritzats, per considerar-se sector essencial): en cas que s'hagi pagat la quota, haurà de tornar-se la part proporcional.
 5. O.R.A.:
  La posada en marxa del pagament per estacionar a les zones blaves del municipi, s'ajorna un mes, fins al mes de maig, sense que això impliqui perjudicis per a la empresa adjudicatària del servei ni als seus treballadors. 
  PROPOSTA 12. Suspendre la taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies Públiques Municipals, durant la vigència de la mesures adoptades per la declaració de l'Estat d'Alarma, fins que es donin les circumstàncies que justifiquin el cobrament pel restabliment de la normal circulació i retornar la part proporcional anual de la taxa que els residents hagin abonat amb caràcter anual, en la part afectada per la suspensió de la ordenança, mitjançant el sistema de compensació al pròxim abonament. NOTA 04.06.2020 Edicte d'aixecament de la suspensió de la taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies Públiques municipals, amb efectes a partir del dia 8 de juny. Termini de quinze dies naturals des de l’aixecament de la suspensió, (fins dia 22 de juny), als residents a la zona ORA perquè abonin la taxa corresponent i obtinguin la targeta de resident.
 6. Preus públics instal·lacions esportives i Centres de Cultura:
  En el cas de l'abonament per a l'ús d'instal·lacions esportives, es retornarà la quantitat bonificant els pròxims rebuts, és a dir, a qui hagi pagat el primer semestre se li bonificarà el cent per cent del pagament del segon semestre, o del primer semestre de 2021. Als que tenien pagat l'abonament anual, se'ls bonificarà el cent per cent de primer semestre de 2021. Pel que fa a les activitats dels Centres Culturals (en aquest cas funcionen per curs escolar, per quadrimestre), als que hagin pagat el segon quadrimestre del curs 2019-2020 (febrer-juny 2020), se'ls bonificarà el següent quadrimestre (octubre de 2020 a febrer 2021). 
  PROPOSTA 14. Aprovar la compensació de les quotes de centres culturals abonades en el quadrimestre actual, per les quotes que s'haurien de pagar per al proper quadrimestre, això és, entre octubre de 2020 i febrer de 2021, sempre que els usuaris no manifestin altra cosa. 
  PROPOSTA 13. Aprovar les següents mesures de compensació de l’abonament a les instal·lacions esportives municipals: 1. Si el ciutadà ha abonat el primer semestre de 2020, podrà triar entre la compensació del segon semestre de 2020 o passar aquesta, al primer semestre de 2021. 2. Si el ciutadà ha liquidat l'abonament anual es compensarà amb caràcter semestral a l’inicial de l'any 2021.