Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ciutadania/ Atenciˇ a la ciutadania/ Seu Electr˛nica

Imprimir página

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Seu electr˛nica

 La SEU ELECTRÒNICA integra tot els serveis electrònics que l'Ajuntament de Calvià posa a disposició de la ciutadania tots els dies de l'any i sense limitacions horàries. 

Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú. Els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin.

Sóc empresa, professional col·legiat o entitat obligada a tramitar electrònicament. Tramitació de sol·licitud Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres. L'Ajuntament de Calvià està integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres, per la qual cosa qualsevol persona pot, a través del registre de l'Administració General de l'Estat, presentar una sol·licitud en el Registre Municipal de Calvià. Per a això, al formulari de sol·licitud haurà d'especificar en "Datos de la solicitud", a l'apartat "Organismo destinatario" AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ. Li recordam que per realitzar el registre ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor. Consulti la secció de preguntas frecuentes.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.

Sóc persona física interessada a tramitar electrònicament. Tramitació de sol·licitud Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres. L'Ajuntament de Calvià està integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres, per la qual cosa qualsevol persona pot, a través del registre de l'Administració General de l'Estat, presentar una sol·licitud en el Registre Municipal de Calvià. Per a això, al formulari de sol·licitud haurà d'especificar en "Datos de la solicitud", a l'apartat "Organismo destinatario" AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ. Consulti la secció de preguntas frecuentes. Li recordam que per realitzar el registre ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor. Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com.

Sóc persona física interessada a sol·licitar una cita per a tramitar de manera presencial. Servei de CITA PRÈVIA

Amb la determinació d'impulsar la relació telemàtica entre la ciutadania i l'administració municipal, l'Ajuntament de Calvià activa el servei d'Oficina digital d'atenció a la ciutadania - Digi Calvià que oferirà assistència telefònica i telemàtica per facilitar l'accés als tràmits municipals que es poden realitzar de forma telemàtica i, d'aquesta manera, fomentar la confiança i ajudar al fet que els usuaris i usuàries es familiaritzin amb els tràmits en línia. De dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Per telèfon: 871 51 00 91 Per correu electrònic: digi@calvia.com Servei CRIDA'M-ET TRUQUEM! que permet sol·licitar que us cridin a una hora convinguda.