Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre d'Activitats de Tractament de Dades personals (RAT)

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), regula en l'article 31 el Registre de les activitats de tractament, establint que els responsables i encarregats del tractament hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament al qual es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades RGPD).

Aquí podrà accedir a una taula resum dels tractaments:

Taula Resum dels tractaments de dades de caràcter personal.

A continuació s'indiquen els tractaments de dades personals que disposa l'Ajuntament de Calvià (fent clic sobre cadascun d'ells s'accedeix a la fitxa informativa completa).
Aquests van ser aprovats mitjançant Decret de Batlia de data 03/03/2022 (s'inclouen les modificacions que s'han produït a l'octubre del 2022).

 1. Selecció i Gestió de persones.
 2. Contractació i Convenis.
 3. Serveis Socials.
 4. Igualtat.
 5. Urbanisme.
 6. Policia Local i Protecció Civil.
 7. Habitatge.
 8. Turisme.
 9. Cultura.
 10. Formació.
 11. Esports.
 12. Medi Ambient.
 13. Juventut.
 14. Atenció a la Ciutadania.
 15. Comerç.
 16. Activitats.
 17. Formació  i Ocupació (IFOC).
 18. Gestió comptable i pressupostària.
 19. Mobilitat (Circulació i Transports).
 20. Cementiris.
 21. Infraccions i Sancions.
 22. Participació Ciutadana.
 23. Padró Municipal i Cens Electoral.
 24. Arxiu Municipal.
 25. Patrimoni, Gestió Patrimonial i Responsabilitat Patrimonial.
 26. Òrgans Municipals de Govern i Consells.
 27. Noces Civils.
 28. Videovigilància i Control d'Accessos.
 29. Protecció de Dades i Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació.
 30. Avaluació Serveis Municipals.

A continuació es presenta una taula amb els tractaments anteriorment indicats organitzats per Serveis/Departaments municipals:

 Taula de tractaments per Serveis/Departaments Municipals.

 En aquest enllaç és possible descarregar tot el Registre en format de dades obertes, la qual cosa permetrà la seva descàrrega i tractament:

    Descàrrega en format obert de la taula completa de Tractaments.

 

Informació revisada: gener 2023