Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

David Martínez Sánchez de Rojas

DIRECTOR OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

Funcions (Estatuts OMT):

1. El director o directora exerceix les funcions de direcció, gestió i representació administrativa de l'organisme autònom, i té les següents facultats:
a) La programació, direcció, coordinació i supervisió de les activitats de l'organisme autònom que siguin necessàries per al
desenvolupament de les seves funcions.
b) L'adopció d'acords decisoris en les matèries que expressament li siguin atribuïdes pel reglament orgànic o qualsevol altra
encomanada pel Consell Rector o pel president o presidenta.
c) La direcció i administració de l'organisme, de les quals ha de retre compte periòdicament al Consell Rector i de continu al seu
president o presidenta.
d) L'execució dels acords del Consell Rector i del president o presidenta.
2. En particular són funcions del director o directora les següents:
a) Dictar els actes administratius que, en relació a l'exercici de funcions de gestió cadastral i tributària, li corresponguin, en relació a l'exercici de les competències indicades en l'article 2 d'aquests Estatuts, i en concret:
I. Les liquidacions provisionals o definitives.
II. Les resolucions expresses o presumptes derivades d'una sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació.
III. Les comprovacions de valor de rendes, productes, béns, drets i despeses, així com els actes de fixació de valors,
rendiments i bases.
IV. Els actes que deneguin o reconeguin exempcions, beneficis o incentius fiscals.
V. Els actes que determinin el règim tributari aplicable a un obligat tributari, quan siguin determinants de futures
obligacions, fins i tot formals, al seu càrrec.
VI. Els actes dictats en el procediment de recaptació, inclosa la derivació de l'acció administrativa a altres responsables del
deute.
VII. La imposició de sancions tributàries.
VIII. Els acords de devolució d'ingressos indeguts.
Aquestes funcions s’han d’exercir sense perjudici de les que legalment corresponguin a altres òrgans de l’Ajuntament.
b) En matèria pressupostària i de gestió econòmica:
I. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments, així com proposar les modificacions pressupostàries que siguin pertinents,
de conformitat i amb els límits establerts en la normativa vigent.
II. Realitzar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat procurant la màxima rendibilitat econòmica i financera
de tots els recursos que gestioni l'organisme.
III. Elaborar la memòria de gestió i l'Inventari elevant-los al Consell Rector per a la seva aprovació.
IV. Elaborar el projecte de pressupost de l'organisme, la proposta de les seves modificacions, així com elevar a la presidència
la proposta de compte general.
V. La contractació d'obres, serveis, subministraments i treballs d'assistència tècnica i específics, considerats contractes
menors d'acord amb les bases d'execució del pressupost de l’Ajuntament.
c) En matèria de personal:
I. Dirigir el personal de l'organisme, incloent-hi la incoació i resolució dels procediments disciplinaris excepte quan la sanció
comporti la separació del servei o l'acomiadament.
II. Contractar personal laboral d'acord amb la relació de llocs de treball de l'organisme.
III. Elaborar la proposta referent a l'organigrama, la plantilla i la relació de llocs de treball de l'organisme i elevar-la al
Consell.
IV. Aprovar la fixació de les quanties de les retribucions complementàries i el sistema d'incentius, i l'assignació
individualitzada d'aquests incentius al personal.
V. Autoritzar despeses de personal de l'organisme, les d’assistència, hores extraordinàries, dietes i despeses de locomoció del
personal de l'organisme, així com les que es derivin de prestacions necessàries per al desenvolupament del servei.
VI. Autoritzar l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries per a la formació i perfeccionament professional del
personal de l'organisme, en coordinació amb les activitats que en aquesta matèria dugui a terme l’Ajuntament, i fer-ne la
distribució en la forma que exigeixin les necessitats del servei, podent traslladar a diferents unitats o dependències qualsevol
empleat amb subjecció a la normativa legal aplicable.
VII. Aprovar les vacances i els dies d'assumptes propis del personal.
VIII. Proposar a l’Ajuntament la resolució de tota classe de peticions de llicències, excedències i altres situacions administratives del personal.
d) Dirigir, organitzar i gestionar el servei, supervisar i inspeccionar les activitats que constitueixen el seu objecte. Per fer-ho, pot
dictar les normes internes necessàries per al compliment del seu objecte i per al seu funcionament, a través d'instruccions, circulars i notes organitzatives.
f) Proposar l'adopció de mesures per dotar de major eficàcia la prestació de serveis.
g) Vigilar el compliment de les disposicions reglamentàries i normes legals a què estiguin sotmeses les actuacions de l'organisme autònom.
h) Establir, dins dels objectius, plans i programes d'acció anuals o plurianuals, els indicadors del compliment de dits objectius i del grau d'eficiència en la gestió.
i) Exercir totes les funcions no incloses en aquests estatuts que li siguin delegades expressament pel president o presidenta.

Dades biogràfiques: Funcionari. Llicenciat en Dret.

Ha fet diversos cursos d'especialització en auditories públiques, comptabilitat pública, tributació, fiscalització de la despesa pública.

Destaca la seva experiència professional com a secretari-interventor de l'administració local, oferta d’ocupació pública 2010; interventor-tresorer de l'administració local categoria d'entrada, oferta d’ocupació pública 2013; i  interventor-tresorer de l'administració local, categoria superior, oferta d’ocupació pública 2018.

Retribució anual bruta: 76.000,00€ 
Informació salaris actualitzada a maig de 2022 pel Departament de Personal.

Decret de nomenament:
pdf

Relacions de béns, interessos i activitats: Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Podeu accedir des d’aquest vincle.

Com s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

Contactedmartinezs@calvia.com

Pàgina actualitzada 2022-05-09