Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de pressupost de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys (IIVTNU)

Les persones físiques particulars podran solˇlicitar a l'Oficina Municipal de Tributs la confecció de pressupostos per el càlcul de les quantitats que resultaran de les liquidacions que en concepte d'IIVTNU se efectuïn. En els pressupostos no s'inclouran els recàrrecs ni interessos que poguessin pertocar de conformitat amb la normativa tributària que resulti d'aplicació, ni es tindran en consideració les bonificacions, exempcions o no subjeccions.

No es confeccionaran pressupostos per aquelles persones o entitats que directa o indirectament realitzin professionalment funcions d'assessorament o intermediació en operacions immobiliàries o en l'atorgament dels instruments en que aquelles es documenten.

Els pressupostos, que tindran caràcter merament informatiu i no seran en cap cas vinculants per aquesta administració, podran solˇlicitar-se mitjançant correu electrònic dirigit a gestiotribut@calvia.com i seran contestades pel mateix mitjà, sense que es pugui solˇlicitar més d'un pressupost per a una mateixa operació. Amb la finalitat de que en el pressupost es calculi la plusvàlua real, la persona interessada haurà d'aportar necessàriament el/els títol/s que documenti/n l'adquisició; en defecte de la seva aportació únicament es calcularà la quota de conformitat amb el mètode objectiu.