Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Informaci d'inters

GUIES per a l'accés i tramitació en la PLATAFORMA DE contractació del sector públic.

Els horaris de suport de la DGPE són de dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 15:00 hores. Telèfon 915241242. Correu electrònic: licitacionE@minhap.es

Recomanacions sobre la Data límit de Presentació d'Ofertes: En el cas de procediments electrònics, la data final de presentació d'ofertes, a més d'indicar el límit de la presentació de proposicions, estableix el moment a partir del qual l'eina de preparació i presentació d'ofertes deixarà d'estar disponible per a baixar pel licitador.

Com la preparació electrònica porta algun temps, i tenint en compte que poden descarregar l'eina fins a l'últim moment del període de presentació, es podrà remetre l'oferta, però l'oferta ha de ser presentada en termini (és a dir, que encara que l'aplicació permeti presentar l'oferta, perquè ja s'ha accedit a ella abans de finalitzar el límit de presentació de proposicions, aquesta ha de ser presentada dins del termini límit de presentació, sinó s'entendrà presentada fora de termini)

NORMATIVA D'APLICACIÓ

DOCUMENTS D'INTERÈS