Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari fiscal 2023 - Pagament període voluntari

Divendres, 10 de març de 2023

Establiment del calendari fiscal per al pagament en període voluntari dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i periodicitat anual

El període voluntari de cobrament per a l'any 2023 dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual serà els dies compresos entre l'1 de juny i el 15 de novembre. Inclou:
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
• Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
• Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials.
• Prestació pública patrimonial no tributària pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus (comerços i resta d'immobles). (Calvià 2000 S.A.)
• Taxa per Entrada de Vehicles i Reserva de Via Pública. (Comerços i resta d'immobles)
• Impost sobre Despeses Suntuàries. (vedats de caça).
• Taxa per ocupació de via pública amb caixers automàtics.
• Taxa per ocupació del subsòl de la via pública mitjançant la utilització de cambres i corredors subterranis per a usos industrials o particulars.
Als subjectes passius que paguin aquests tributs pel sistema de domiciliació bancària, se'ls carregarà l'import que els correspongui en data 19 d'agost del 2023.

D'altra banda, el període voluntari de cobrament per a l'any 2023 dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques serà els dies compresos entre l'1 de setembre i el 15 de novembre de 2023. Acausa de les especialitats en la gestió daquest tribut, es considera oportú endarrerir l'inici del període voluntari de pagament de manera que el padró 'selabori amb les dades de la matrícula definitiva. Als subjectes passius que paguin aquests tributs pel sistema de domiciliació bancària, se'ls carregarà l'import que els correspongui en data 14 d'octubre del 2023.