Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Audičncia i informaciķ pública

Tràmits oberts.

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte demanar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament oa través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

En aquest apartat es publiquen els documents que d'acord amb la Legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern. La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial. Per tant, l'inici de la informació pública serà a partir de la data en què la mateixa s'anunciï en el Diari Oficial corresponent, amb caràcter general, el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB).

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini d'audiència i el mitjà per realitzar al·legacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

Informació Pública durant la tramitació de determinats documents o expedients, en relació a: 

Tràmits tancats.