WEB EN REVISIÓ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Període d'Informació Pública

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓ VIGENT, HAN DE SER SOTMESOS A UN PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DURANT LA SEVA TRAMITACIÓ 

Informació Pública durant la tramitació de determinats documents o expedients, en relació a: 

 • ORDENANCES EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
 •  Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà. El termini és de 30 dies hàbils.
  • Acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança municipal reguladora del registre especial de residents no habituals del municipi de Calvià. Publicació BOIB 88 de 20 de juliol de 2017. Termini d'al·legacions fins dia 25 d'agost de 2017.
  • Modificació Ordenança municipal reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l'ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública en el municipi de Calvià. Articles modificats. Publicació en el BOIB número 42 de 8 d'abril de 2017. Publicació en web: 10.04.2017. Termini d'al·legacions fins dia 24 de maig de 2017.
 • ALTRES DOCUMENTS EN PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
  • El Ple del Ajuntament, en sessió ordinària celebrada 22 de març de 2018, al punt 23, va aprovar per majoria, la següent moció: PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSELL DE LA INFÀNCIA DE CALVIÀ. S'obre un període d'informació pública per un termini de trenta dies per a la presentació d'al·legacions i suggeriments, publicant aquest acord a la web municipal i en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, en compliment del previst en l'article 49. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 102 de la Llei 20/06, municipal i de règim local dels Illes Balears. Es procedeix a donar audiència a les associacions relacionades amb la infància i a les persones que tenguin una relació directa amb l'objecte d'aquests estatuts reguladors, perquè en el mateix termini de trenta dies presentin al·legacions i suggeriments. Data publicació web: 28/03/2018.
  • BOIB 139 de 14 de novembre de 2017 Aprovació inicial del Reglament del Servei de Menjar a Domicili. Aprovació inicial, informació pública i audiència dels interessats.
  • En data 30 de juny de 2016, es va donar compte al Ple de l'Ajuntament de Calvià de l’Avanç del Pla d’Emergència en Previsió de Sequera. DOCUMENT.
  • L'Ajuntament de Calvià disposa d'un Reglament organitzatiu propi, el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, aprovat l'any 2008 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 16 de desembre de 2008. Acord plenari aprovant inicialment la MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. BOIB 157 de 15 de desembre de 2016. Aprovació inicial, informació pública i audiència dels interessats.
  • Aprovació definitiva de declaració de parcel·la sobrant i desafectació. Data publicació Web: 31 de gener de 2017
  • Proposta per aprovar la creació de l'organisme desconcentrat "Sa Societat i, inicialment, els estatuts que l'han de regular"

Pàgina actualitzada 2017-07-21