Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Consulta pública prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament, estableix en el seu punt primer que "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries ".

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini de la consulta i el mitjà per fer les aportacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

En tramitació

  • A partir del mes de gener de 2023, tota la informació d'aquesta secció se publica en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià. Podeu accedir a la informació clicant AQUÍ.

  • Consulta pública prèvia sobre la modificació d'un reglament ja existent Reglament municipal de normalització lingüistica 25/05/1988 La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari fins el dia 07/09/2023, mitjançant el següent correu electrònic: secretaria@calvia.com. Data publicació: 23.08.2023, o a través del Portal de Participació Ciutadana de Calvia.

Tràmits tancats

  • CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DEL IV PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'ADDICCIONS 2022-2025. Es procedeix a substanciar una consulta pública amb la finalitat de recaptar l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i organitzacions més representatives potencialment afectats i afectades per la futura norma. Les opinions es poden fer arribar fins el proper dia 18 de gener de 2022 mitjançant el seu enviament a la següent adreça electrònica: calviasocial@calvia.com Podeu accedir al document, aquí. Data publicació web municipal: 28.12.2021

  • CONSULTA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I CONTROL DEL MERCAT SEMANAL DE SON BUGADELLES I RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS RESIDUS QUE GENERI. Es procedeix a substanciar una consulta pública amb la finalitat de recaptar l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i organitzacions més representatives potencialment afectats i afectades per la futura norma. Les opinions es poden fer arribar fins el proper dia 12 de gener de 2022 mitjançant el seu enviament a la següent adreça electrònica: gestiotribut@calvia.com Podeu accedir al document, aquí. Data publicació web municipal: 22.12.2021

  • Consulta pública prèvia sobre el projecte de modificació de “L’Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la Prestació de Serveis en els Centres per a Majors Dependents en el Municipi de Calvià”. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest “document explicatiu” en el termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant el correu electrònic: secretaria@calvia.com . Podeu accedir al reglament vigent aquí. Data de publicació: 03.12.2021

  • Consulta pública prèvia sobre el projecte d'aprovació del nou Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la policia local. Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document explicatiu (document), mitjançant el correu electrònic: policiacalvia@calvia.com i pel Registre d'Entrada municipal, així com per qualsevol dels altres mitjans disposats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Podeu accedir a l'esborrany, aquí. Data publicació: 02.09.2021.

  • Consulta pública prèvia sobre el projecte de reglament de règim interior per a cementiris municipals del terme de Calvià. Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document explicatiu (accés al document), fins l'11 de novembre de 2020, mitjançant el correu electrònic viesiobres@calvia.com. Podeu accedir al reglament vigent, aquí.

  • Consulta pública prèvia sobre l'aprovació inicial del nou Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible del municipi de Calvià (PACES 2020-2030) Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins el dia 09/11/2020, mitjançant el següent correu electrònic: mediambient@calvia.com. Data publicació web municipal: 20.10.2020.

  • Consulta pública prèvia sobre la modificació dels Estatuts Reguladors del Consell i de la Mesa de la Infància i Adolescència de Calvià. Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats (document explicatiu), fins el dia 13/10/2020. Estatuts Reguladors del Consell de la Infància de Calvià. Més informació.

Informació revisada: gener 2023