Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Inspeccions

Aquestes inspeccions per part del Departament son definides com el conjunt d’actuacions administratives “a priori” i “a posteriori” de control i fiscalització de las condicions d’ús d' instal·lacions de pretractament a fi de preservar els bens públics afectats, la salubritat pública, i el compliment de les determinacions de l’Ordenança municipal específica.

Inspecció d'abocaments líquids i sòlids (a la mar, torrents, zones públiques, zones urbanes, espais naturals). Abocament d’aigües fecals (provinents del mal funcionament del bombeig de foses sèptiques privades o públiques en la xarxa d’aigua pluvial, desembocant en platges, torrents.

Normativa:

 • Ley 22/1988 ,de 28 de julio modificada por la Ley 2/2013 , de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. Según la gravedad sobre la salud publica y sobre el medio, tipo de vertidos.
 • Real Decreto Legislativo 1 /2001, de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
 • Ordenanza de Policía y buen gobierno.

Actuació:

 • Inspecció visual i recollida de mostra, depenent del grau de contaminació tancar o limitar el pas a la zona. Neteja i desinfecció de la zona. Cercar la causa i realitzar mesures correctores.
 • Inspeccions de pluvials. L’inspecció, seguiment i control de les pluvials de titularitat municipal, com en les diferents empreses, aplicant-se lo dispost a l’Ordenança Municipal competent. Es realitza en aquest sentit per part del personal del departament de Medi ambient la comprovació i tràmit de totes aquelles qüestions que pugin estar directa o indirectament relacionades amb la normativa mediambiental. Inspeccions associades a les pluvials per part del departament:
  • Revisió i seguiment de les pluvials connectades a la xarxa de clavegueram
  • Inspeccions de la legalitat de les xarxes de aigües pluvials
  • Arquetes embossades (revisar si compleixen la llei o inutilitzar-les)

Inspeccions d' abocaments o abandó de residus sòlids. Restes d' obres, restes vegetals de podes, electrodomèstics fora d' ús, animals morts … Esta prohibit l'abandó de residus a zones públiques, zones verds, solars privats... Si se té coneixement del fet en el moment es important cridar al Servei de Medi Ambient o a la Policia Local. 

Normativa: 

 • Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio.
 • Plan director sectorial para la gestión de residuos urbanos.
 • Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza.

Inspeccions associades a locals/solars/inmobles. L'abandó d'un habitatge/solar, entès com una absència perllongada (mesos, fins i tot anys) dels seus ocupants, porta amb si una deterioració dels elements estructurals i d'instal·lacions, així com un minvament de les condicions sanitàries i mediambientals. Aquesta situació propícia que un habitatge pugui no ser apta per ser habitada, així com ser font d'elements insalubres que puguin afectar als habitatges confrontants. Aquesta deterioració és conseqüència de l'activitat dels factors biòtics (canvis de temperatura, filtracions d'aigua, humitat, vent, pluja, etc.) i abiòtics (rosegadors, paneroles, tèrmits, aus, moixos, etc.), de la qual ningú s'ocupa de contrarestar i generen una situació d'insalubritat en l'habitatge.

Inspeccions associades als habitatges/solars. 

 • Insalubritat en els habitatges
 • Condicionis de salubritat i seguretat inadequades
 • Invasió de rosegadors (rates)
 • Animals morts
 • Restes de poda
 • Enderrocs, deixalles d'obra, ferros, electrodomèstics i plàstics
 • Risc d'incendi per haver-hi mala herba seca
 • Material inflamable
 • Acumulació d'escombraries
 • Manca de barrat
 • Piscines abandonades sense manteniment
 • Actes vandàlics en solars abandonats
 • Aparença d'abocador il·legal
 • Presència de plagues
 • Ocupacions il·legals
 • Focus d'infeccions
 • Contaminació acústica
 • Tapiar immobles i els accessos al mateix

Altres inspeccions

 • Restes de vehicles i vehicles abandonats en la via pública.
 • Brutor contaminant a l’ambient.
 • Buidat d’aigües de piscines (aigua clorada) a la via pública.
 • Abocament de combustibles fòssils al clavegueram públic.
 • Aigües estancades i/o oloroses al municipi.
 • Incórrer greument les Ordenances Municipals i la Llei de Costes.
 • Contaminació sonora.