Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre

TRÀMITS ELECTRÒNICS PER A EMPRESES I PROFESSIONALS COL·LEGIATS 
Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics a partir de l'1 de setembre A partir del dia 1 de setembre de 2018, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin. Més informació: poblacio@calvia.com

Tramitació de sol·licitud per registre: Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat és un registre per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • A través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres.
  • L'Ajuntament de Calvià està integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres, per la qual cosa qualsevol persona pot, a través del registre de l'Administració General de l'Estat, presentar una sol·licitud en el Registre Municipal de Calvià. Per a això, al formulari de sol·licitud haurà d'especificar en "Datos de la solicitud", a l'apartat "Organismo destinatario" AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ.
  • Li recordam que per realitzar el registre ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
  • Consulti la secció de preguntes freqüents.

En el registre general i registres auxiliars, l'Ajuntament anota tot escrit o comunicació que li sigui presentat, o que rebi, així com la sortida dels escrits i comunicacions oficials. Els seients s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i comunicacions. Conclòs el tràmit de registre, els escrits i comunicacions seran cursats als seus destinataris. La sol·licitud, escrit o comunicació que la ciutadania dirigeixi a l'Ajuntament podran presentar-se:

 1. En el registre general (o auxiliars) del propi Ajuntament
 2. En els registres de qualsevol òrgan administratiu (Administració general de l'Estat, Comunitat Autònoma, Consell..)
 3. En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
 4. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 5. En qualsevol un altre que estableixin les disposicions vigents.

L'horari del registre general de l'Ajuntament de Calvià és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, en tràmit presencial.

Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis
Antiga estació intermodal de autobuces de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca)
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Registre de documentació d'entrada. Policia Local.
C. Alacant, 36  07180,  polígon Són Bugadelles, Santa Ponça-Calvià
policiacalvia@calvia.com

Sol·licitud de cita prèvia
Model sol·licitud registre