Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Conoce Calvià

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Ayuntamiento Calvia Visita Calvia Ciudadania Calvia

Naveta Alemany

Localització i accessos

Per arribar a aquesta estació heu d'agafar la carretera Palma-Andratx fins el desviament a Magaluf. D'allà heu de seguir en direcció a Cala Vinyes. La carretera puja un petit turó i arriba al carrer de la Rosa. A la dreta trobareu el jaciment arqueològic.

Descripció de les estructures

La naveta Alemany és una construcció aïllada que té forma de ferradura allargada rematada amb un àbsida a la part posterior, amb els murs de doble paràmetre disposats de forma paral·lela i una zona d'accés delimitada per un petit corredor format per dos murs transversals. A la zona central es localitza una llar amb abundants restes òssies que demostren una important activitat culinària.

Orientada pel seu eix longitudinal en direcció SE-NO, dins la naveta es poden distingir dues parts: la façana i el corredor d'accés per una part i la cambra pròpiament dita per una altre.

La façana de la naveta té una amplada aproximada d'uns 10 metres i està estructurada en tres parts: la paret de la dreta té uns 5 metres d'amplada, la paret esquerra més estreta, té una mida de uns 4 metres d'amplada i un accés a la cambra desviada a l'esquerra respecte l'eix longitudinal que presenta les següents dimensions: una amplada que oscil·la entre 1 i 1,10 metres, una longitud del mur de la dreta de 2,10 per 2,40 metres per mur de l'esquerra. L'alçada màxima dels murs que conformen aquest corredor d'accés es de 1,5 metres. El sòl esta recobert d'una capa d'argila i unes loses que delimiten un petit empedregat.

La cambra té una longitud de 19 metres per una amplada màxima de 4,10 a la part central i que va disminuint a mida que s'apropa a l'àbsida. Els murs interiors que delimiten la cambra estan formats per pedres de grans dimensions que en alguns casos arriben als 2 metres de longitud. El sòl de l'habitació presentava la mateixa capa d'argila que es documentava a la zona del corredor d'accés. A l'interior de la cambra es documentaren dues estructures de combustió.

Els murs de la naveta tenen una amplada mesurada de 2,4 metres i actualment estan formades per dues fileres de grans pedres que conserven una alçada aproximadament d'1 metre. Els murs estan construïts amb tècnica ciclòpia amb doble parament interior format per pedres i terra. Les pedres del parament interior són d'unes dimensions més reduïdes que les del parament exterior, format per loses molt més gruixades que superen normalment el metre de longitud.

L'estructura arquitectònica de la naveta es conserva en bon estat a excepció de la zona de l'àbsida on les parets han sofert un procés de degradació.

La ubicació de la naveta a un del costats de la muntanya va fer que els seus constructors haguessin de realitzar algunes actuacions encaminades a solucionar el problema del desnivell. A l'interior de la cambra, a la part posterior, es va construir un empedregat format per petites pedres irregulars que té la funció d'aconseguir anivellar el sòl de la cambra. A l'exterior de la naveta es va construir un segon mur, al voltant de tota la zona del àbsida.

Aquesta paret, construïda també amb la mateixa tècnica ciclòpia, funciona com un contrafort per reforçar l'estructura de la naveta davant el desnivell natural del terreny.
La coberta de la naveta no es documenta, però la localització de fang amb empremptes vegetals fan sospitar als excavadors que la coberta estaria formada per una basa de troncs i branques cobertes per fang per evitar les filtracions d'aigua.

L'excavació d'aquest jaciment fou realitzada per Catalina Enseñat a principis dels anys setanta i proporcionà un interessant conjunt de formes ceràmiques, punxons d'ossos i elements de metall així com abundants restes de fauna. L'estudi de les formes ceràmiques documentades a l'excavació han permès el coneixement de la ceràmica pròpia del jaciment d'habitació del Bronze Antic ja que abans d'aquesta actuació només es coneixien les formes pròpies dels jaciments funeraris.

Moltes de les ceràmiques tenen impressions vegetals fetes damunt els llavis com a elements decoratius. A l'interior de la cambra es documentaren algunes moles de va i ve una d'elles al costat de l'estructura de combustió realitzada amb el treball enderrocat de cereals. Altres descobriments d'interès són els tres braçalets d'arquer semblants als que es documenten en els jaciments del calcolític. Un bloc de pedra polida en tres petites cavitats que ha estat interpretat com un bétilo o un element de significació religiosa. Els descobriments lítics es complementen amb una aixada de calcedònia polida i peça de falç de sílex tubular amb talla bifacial en els dos filaments. La fauna domèstica que es va trobar al jaciment no ha estat analitzada, únicament es coneix la presència d'ovins i bovins.

Delimitació crono-cultural

La falta d'anàlisis de radicarboni no permet una caracterització cronològica precisa, malgrat que pels materials documentats estam davant una estació del Bronze Antic que podria datar aproximadament de 1.700/1.600 a.C.