WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari de Recaptaciķ de Tributs 2018

Durant els dies hàbils compresos entre l'1 de juny i el 16 d'Agost de 2018, estaran posats al cobrament, en període voluntari, els rebuts corresponents als següents tributs de periodicitat anual:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa per recollida i eliminació d'escombraries (immobles i comerços).
 • Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços).
 • Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).

Llocs i formes de pagament

 • En l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià (Ctra. Calvià-Palmanova, nº40), únicament mitjançant targeta de crèdit i dèbit. No s'admet el pagament de deutes en metàl·lic.
 • En les entitats col·laboradores següents en què no cal tenir compte obert: Banc Popular Espanyol, Banca March, Banc de Santander, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA), Deutsche Bank, Banc Mare Nostrum, Caixabank, Banc Sabadell Atlántico, Colonya- Caixa Pollença i Cajamar - Caixa Rural SCC.
 • En els caixers automàtics habilitats a l'efecte en les esmentades entitats, mitjançant el codi de barres que figura a l'imprès.
 • Per via telemàtica a l'adreça: http://www.calvia.com/pagoimpuestos

Atenció a Oficina amb cita prèvia L'atenció a oficina per a aquells contribuents que ho necessitin, es farà únicament mitjançant cita prèvia entre les 9:00 i les 13: 00 hores. La cita es pot sol·licitar per les següents vies:

S'atendrà sense cita prèvia únicament entre les 13:00 i les 14:00 hores .

Campanya de pagament de rebuts en període voluntari 2018

 • Els contribuents donats d'alta a la Carpeta ciutadana, hauran de realitzar el pagament a través d'aquesta Carpeta, al lloc web http://www.calvia.com/carpeta. L'Ajuntament no els ha de remetre les corresponents rebuts en la carta informativa que els enviï, encara que sí una relació dels tributs que es trobin pendents de pagament.
 • Als contribuents amb el pagament domiciliat d'aquests tributs, es produirà el càrrec de l'import degut el dia 12 de juliol de 201o a el compte bancari designat, sense necessitat de cap actuació per part seva. No obstant això, a la carta informativa que els enviï figurarà una relació dels tributs que es carregaran en compte en la data indicada. Així mateix, en els justificants de pagament que els enviï la seva entitat financera, figurarà el valolr cadastral de l'immoble.
 • Finalment, les persones jurídiques (amb NIF que comenci per A i B) hauran de realitzar a través de la Carpeta Ciutadana, al lloc web www.admonline.calvia.com. L'Ajuntament no els ha de remetre les corresponents rebuts en la carta informativa que els enviï, encara que sí una relació dels tributs que es trobin pendents de pagament.

Taxa per Subministrament d'aigua, servei de clavegueram i Cànon de sanejament del Govern dels Illes Balears 
Període facturat / Termini d'ingrés en període voluntari.

 • Gener-febrer: De l'1 al 20 de març de 2018
 • Març-abril: De l'1 al 20 de maig de 2018
 • Maig-juny: De l'1 al 20 de juliol de 2018
 • Juliol-agost: De l'1 al 20 de setembre de 2018
 • Setembre-octubre: De l'1 al 20 de novembre de 2018
 • Novembre-desembre: De l'1 al 20 de gener de 2019

Llocs i formes de pagament

 • A la oficina Municipal de Tributs de Calvià (Ctra. Calvià-Palmanova, nº40), únicament mitjançant targeta de crèdit i dèbit. No s'admet el pagament de deutes en metàl·lic.
 • Mitjançant domiciliació en bancs i caixes col·laboradores.

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià. Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06. Adreça: Ctra. Calvià-Palmanova, 40 - 07181 Palmanova. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h.