Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir página

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ProcÚs adjudicaciˇ 99 HPO Santa Ponša

LLISTAT DEFINITIU 
Llistat definitiu de les persones amb dret a participar en el procés d'adjudicació d'habitatges protegits (VPO) de la promoció de 99 habitatges de Santa Ponça, una vegada resoltes les al·legacions per l'IBAVI enfront del llistat provisional publicat en el BOIB núm 16, d'1 de febrer de 2024 i de la sol·licitud a emplenar.

-  No es converteix en adjudicatari/ària pel fet de constar en la relació del Annex I.A).

El Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Calvià, com a òrgan instructor del procediment d'adjudicació dels habitatges, ha d'iniciar d'ofici totes les actuacions necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades i compliment dels requisits establerts en la FASE II: INSTRUCCIÓ (consultes i verificació), tal com s'indica en els criteris d'Adjudicació publicats en el BOIB núm.167, de 9 de desembre de 2023.

Així, totes les persones relacionades en l'Annex I. A) han de presentar la sol·licitud (Annex II) degudament emplenada i adjuntar la documentació corresponent a aquest efecte, si fos el cas, per a poder donar inici a l'esmentada FASE II.

Advertint que, en cas de NO presentar aquesta SOL·LICITUD en termini s'entendrà que desisteixen en el seu dret a participar en el procés d'adjudicació d'habitatges.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
Del 5 al 25 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

FORMA DE PRESENTACIÓ:
1. Per via telemàtica, a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat.
2. De manera presencial, preferiblement sol·licitant cita prèvia, en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià o en el Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova. O en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- BOIB núm. 45, de 4 d'abril de 2024
Annex I
- Annex II: Sol·licitud de les persones amb dret a participar en el procés d'adjudicació de les 99 VPO de Santa Ponça. 

Inclusió de l'expedient 52238429 al llistat de persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'habitatges protegits de la CAIB.

- BOIB núm. 68, de 4 d'abril de 2024

LLISTAT PROVISIONAL:
Llistat provisional facilitat per l'IBAVI de les persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'habitatges protegits de la CAIB, en règim de lloguer amb opció de compravenda o indistint per al municipi de Calvià, fins a l'1 de desembre de 2023 inclòs.
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11871/682678/publicacio-del-llistat-provisional-facilitat-per-l

ACORD DE PLE I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:
Acord del Ple de l'Ajuntament de Calvià del tancament del llistat de sol·licitants inscrits en el Registre Públic de Demandants d'Habitatges Protegits i l'aprovació dels criteris per a l'adjudicació en règim de lloguer amb opció de compra de la promoció de 99 habitatges i 99 aparcaments situats a l'Avinguda Miquel d'Unamuno, nº 11, de Santa Ponça del municipi de Calvià. (BOIB núm.167, de 9 de desembre de 2023)

 Informació actualitzada: 23 de maig de 2024